Toru keevitus TIG 141, asendis H-L045. Roostevaba (CrNi terased)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee).

Õppekava nimetus: Toru keevitus TIG 141, asendis H-L045.
Roostevaba (CrNi terased) – 160 ak.t.

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 521 Mehaanika ja metallitöö.
4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid.

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus.

Õppekeeled: Eesti keel, vene keel või inglise keel.

Toimumisaeg: Aastaringselt, 20 õppepäeva.

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal või elektrooniliselt.

 

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt tingimustele. Õppima võetakse kõik vähemalt 18. aastased soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal. Katsetestil veendutakse, et õpingute alustaja on aru saanud mis distsipliiniga on tegu, ja kas ta on võimeline ette antud ülesandeid täitma.

 

Paigutamine rühmadesse: Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse olemasolevate teadmiste taset ja kõnekeelt.

 

Õppe kogumaht (ak.t.):
160 akadeemilist tundi, millest:

 • 40 ak.t. on teooriat mis viiakse läbi õppeklassis,
 • 116 ak.t. on praktikat mis viiakse läbi kooli keevitustöökojas,
 • 4 ak.t. on erialane nõustamine, eksamiks ettevalmistamisel (sisaldab õppekavas ette nähtud proovitööd ja hilisemat proovitöö analüüsi).


Õppemeetodid
: Teoreetilised loengud. Praktikaõpe individuaalsel keevituskohal koosneb instruktori erinevate ülesannete täitmisest. 

Iseseisev töö: Teooria loengutel saadud materjalide läbitöötamine (30 ak.t), iseseisev töö ei kuulu õppemahu (160 ak.t) hulka.

Veebipõhine õpe: Ei ole. On võimalik rakendada teooria osale, kui kontaktõpe ei ole lubatud.

Õppe eesmärk: Kursuse lõpus keevitaja põkk-keevitab 2 toru asendites H-L045 ,TIG 141 meetodil vastavalt WPS-ile.

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks keevitaja:

 1. Kasutab tööjooniseid, tööjuhendit ja tehnoloogilist kaarti (WPS).
 2. Valib õigesti töö- ja keevitusvahendeid.
 3. Organiseerib ohutu töökeskkonda (ventilatsioon ja maandus).
 4. valib enesekaitse vahendeid (mask ja riietus).
 5. Teeb detailide ja koostude ettevalmistust ja koostamist jooniste järgi.
 6. Keevitab TIG 141 meetodiga asendis H-L045
 7. Valib keevitusrežiime vastavalt püstitatud ülesandele.
 8. Valib keevitusmaterjale ( keevisvardad, folfram-elektroodid ja kaitsegaas.)
 9. Teostab visuaalset kontrolli, kasutades keevisõmbluse šabloone ja mõõtevahendeid.

 

Õppe sisu:

 1. Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine.

1.1       Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine.

1.2       Töövahendite ja tööriistade valimine.

1.3       Keevitusahendite valimine.

1.4       Keevitusseadmete seadistamine.

1.5       Nõuetekohase töökoha korraldamine.

1.6       Isikukaitsevahendite valimine.

 

 1. Detailide ja koostude ettevalmistamine ja kontrollimine.

2.1       Detaili ettevalmistamine ja koostamine.

2.2       Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine.

 

 1. Materjaliõpetus.

3.1       Metalli omadused.

3.2       CrNi terased. Omadused ja nende kasutamine.

3.3       Metallide märgistus.

 

 1. TIG keevitamine ja detailide järel töötlemine.

4.1       Argoon kaarkeevituse olemus. TIG põhimõte. Metallide keevitamine TIG- tehnoloogiat kasutades.

4.2       Keevitusseadmed. Põleti ehitus.

4.3       Keevismaterjalid. Kaitsegaasid EN ISO 14175 järgi. Volframelektroodid EN ISO 6848 järgi. Keevisvardad EN ISO 636 järgi.

4.4       Keevitustehnoloogia. Keevituskaar. Argoon keevituse režiimid ja nende valik.

4.5       Keevitustehnika. Keevituspõleti ja lisaaine varda õige nurk.
Keevituspõleti ja lisaaine varda liikumine keevisvannis.

4.6       Roostevaba (CrNi) teraste keevitamine ja keevise juure kaitse.

4.7       Põkkõmbluste keevitamine asendites PA, PF, PC.

4.8       Torude põkkõmbluste keevitamine asendis H-L045.

 

 1. Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine.

5.1       Koosti kontrollimine.

5.2       Keevisõmbluste kontrollimine ja defektide parandamine.

5.3       Lõppkontrolli teostamine.

 

 1. Eksamiks ettevalmistus

6.1     Proovitöö reaalse eksami tingimustes: kahe toru põkk-keevitus TIG 141 meetodil, asendis H-L045, instruktori juuresolekul.

6.2     Proovitöö tulemuste analüüs.
Proovitöö tulemuste analüüsi käigus õppija koos instruktoriga analüüsib juureläbimit ja kontrollib visuaalselt keevisõmbluse kvaliteeti.


Õppekeskkonna kirjeldus: 
Nii teoreetiline kui ka praktiline osa toimuvad aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis ja töökojas on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel). Samuti väljastame praktilise poole õppeks nii isikukaitse kui ka töövahendid.

 

Õppematerjalide loend: DVS õppematerjalid. T. Karaganova “Keevitus sütitav idee”
ja A. Laansoo “Keevitamine”.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% teooria ja praktika tundidest. Lisaks tuleb sooritada teoreetiline lõputest ja keevitada kokku detaili vastavalt WPS-ile vastavalt hindamiskriteeriumitele.


Hindamismeetod:
Teooria testid ja kahe toru põkk-keevitus TIG 141 meetodil,
asendis H-L045.

 

Lõpliku tulemuse kujunemine:
Hinnatakse:

Erialase terminoloogia tundmist ja kasutamist, praktilise osa edukat läbimist planeeritud õppetööst. Teoreetilise eksami testi sooritamine ja praktilise ülesande täitmine keevitusmeetodi TIG 141 abil toru põkk-keevitamine asendis H-L045 vastavalt WPS-ile.

 

Hindamiskriteeriumid:
Vähemalt 60% õigeid vastuseid 20 küsimusest. Keevitab TIG 141 meetodiga asendis H-L045

Vastavalt WPS-ile.

 

Väljastatavad dokumendid: Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 80% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

 

Sisu lühikirjeldus: Kursus on mõeldud metallivaldkonna töötajatele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku ja vajavad kõrg kvaliteetseid ja täpseid keevitustöid. Kursus on suunatud professionaalse teoreetiliste ja praktiliste teadmiste omandamisele. Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada omandatud teadmisi, nimelt keevitada erinevaid materjale ja detaile seoses oma igapäevaste tööülesannete täitmisega kasutades instrumente ja keevitusaparaate. Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õpilane on valmis töötama või praktikat sooritama.

 

Nõuded koolitaja kompetentsile: Tehniline või tootmisalane haridus, rakenduslik haridus või pidev keevitusalane töö 10 aastat. Kogemus täiskasvanute koolitajana 2 aastat.

  

Teooria õpetaja: Artur Lohvart.

Praktika õpetaja: Leonid Žhilyaev.


Õppekava kinnitatud:
 24.04.2020