Koolituste kvaliteedi tagamise alused

by dets. 2, 2019

  1. Üldsätted

1.1 OÜ A1koolitus poolt asutatud koolitusasutuse nimi on a1koolitus.ee (edaspidi kool), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskavatute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.
1.3 Kooliste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse ja ohutusnõuetele.
2.2 Töökojas on tagatud igale koolitatavale isikule individuaalne õppekoht, mis sisaldab järgmise varustuse: keevitusaparaat, gaasi balloon, lihvimismasin, keevitaja mask, sõrmikud, respiraator, tööriistad. Iga õppekoht on varustatud ventilatsiooniga.
2.3 Auditooriumis on suur laud ja toolid, tahvel ja markerid, näitlikud õppevahendid.
2.4 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
2.5 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppetöö jooksul.
2.6 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku, mis omakaorda aitab meil tagada kvaliteetset õpet.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamise lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
3.2.1 Õppekava nimetus;
3.2.2 Õppekavarühm;
3.2.3 Õppeastmed;
3.2.4 Õppekeeled;
3.2.5 Toimumisaeg;
3.2.6 Koolitusele registreerimisinfo;
3.2.7 Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused;
3.2.8 Paigutamine rühmadesse;
3.2.9 Õppe kogumaht;
3.2.10 Õppemeetodid;
3.2.11 Iseseisev töö;
3.2.12 Õppe eesmärk;
3.2.13 Õpiväljundid;
3.2.14 Õppe sisu;
3.2.15 Õppekeskkonna kirjeldus;
3.2.16 Õppematerjalide loend;
3.2.17 Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid;
3.2.18 Väljastatavad dokumendid;
3.2.19 Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, -õpi ja töökogemuse kirjeldus;
3.2.20 Sisu lühikirjeldus;
3.2.21 Lõpliku tulemuse kujunemine;
3.2.22 Õppekava kinnitamise kuupäev.
3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtrühma vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtrühmal saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
3.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.
3.5 Vastavalt koolitusel osalenute tagasisidele, võib tekkida olukord, kus vaatame omaltpoolt üle ka õppekava(d) ning vajadusel ka muudame neid.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Lektorid peavad omama erialast ja/või pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas vähemalt 2 aastat ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama. Konkreetsemad nõuded tulenevad õppekavades toodud kvalifikatsiooni nõuetest. Lisaks käivad koolitajad vastavalt võimalustele ennast täiendamas, seda selleks et olla uuemate praktikate ja tehnoloogiatega kursis. Kvaliteedi tagamiseks tegelema pidevalt ka arendustööga.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Kool palub täita pärast iga koolitust osalejatel tagasisidelehed ja muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.
5.2 Pärast tagasisidelehtede saamist õppijate poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb arendusettepanekud lektorile.

Kinnitatud 06.01.2023