Plaatija koolitus (algajatele)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee).

Õppekava nimetus: Plaatija koolitus (80 akadeemilist tundi), kutsestandard „Plaatija, tase 4“.

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus algajatele.

Õppekavarühm: Ehitus- ja tsiviilrajatised.

Toimumisaeg: Aastaringselt, 10 õppepäeva.

Õppekeel: eesti keel, vene keel.

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast), kes soovivad omandada oskuse plaatimistööde teostamiseks ja tulevikus selles valdkonnas ka tööd alustada. NB! Tervislik seisund peab võimaldama tööd ehitusvaldkonnas.

 

Õppe kogumaht:

 Auditoorne töö: 16 akadeemilist tundi.

 • Plaatide liigitus ning plaatimis- ja vuugisegude omadused ja kasutamine, tööriistad, materjali arvestamine;
 • Pindade ettevalmistamine plaatimiseks, erinevad töötlemisviisid;
 • Seina plaatimise tehnoloogia;
 • Vuukimine ja plaaditud pindade puhastamine, järel hooldus, kvaliteedinõuded.

 

Praktiline töö: 64 akadeemilist tundi.

 • pindade ettevalmistamine, plaadijaotuskava koostamine;
 • plaatide lõikamine ja töötlemine;
 • seina plaatimine, vuukimine ja hooldus;
 • kvaliteedi kontroll, vigade analüüs.

 

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

 1. valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid;
 2. valmistab ette plaaditavad pinnad, kasutades selleks sobilikke materjale;
 3. plaadib seina- ja põrandapinnad keraamiliste plaatidega, järgides tööde tehnoloogilist järjekorda ja kvaliteedinõudeid;
 4. järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel vastutustundliku ehitamise põhimõtteid ja töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.

 

Koolituse eesmärk: Plaatimine on nõutud töö ehitus- ja kinnisvarahoolduses. Koolituse raames õpitakse töö kvaliteedi paremaks muutmist ja töö õiget tehnoloogiat pakkudes kvaliteedinõuetele vastavat tööd järgides tööohutust.

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga: Kutsestandard „Plaatija, tase 4“.

 

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid ja OÜ A1koolitus.ee õppematerjale.

 

Õppekeskkonna kirjeldus:

Teoreetiline ja praktiline osa toimuvad aadressidel Pae 29, Tallinn või Tartu mnt 80 J, Tallinn. Teooriaõppeks on õppeklassid, mis on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega. Praktilised tööd toimuvad ettenähtud ruumides, kus on boksid plaatimise teostamiseks. Varustuses on korralikud plaadilõikurid kui ka plaadisaag, erinevad käsitööriistad plaatide lõikuseks. Samuti on abivahendeid tööde täpseks tegemiseks ja lihtsustamiseks.

 

Hindamine: Õpingud loetakse lõpetatuks ja väljastatakse tunnistus, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid ja osalenud õppetöös vähemalt 80%.

 Hindamismeetodid:

 • proovitöö: seinapinna ettevalmistamine plaatimiseks;
 • proovitöö: tasapinnaliste seina plaatimine.

Hindamiskriteeriumid: Hinnatakse proovitöö teostamist vastavalt tehnoloogilisele kaardile järgides kvaliteedinõudeid ja kasutades sobivaid materjale.

 

Väljastatavad dokumendid: Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 60% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

Nõuded koolitaja kompetentsile:  staaž täiskasvanute täiendkoolitajana 5 aastat või ehitusalane kõrg-või rakenduslik haridus.

 

Õppekava koostajad ja koolituse läbiviijad (õpetajad):
Allar Kyutson, staaž 10 aastat.
Valerijs Karlovskis, staaž 20 aastat.

 

Õppekava kinnitatud: 7. märts 2022