Maalri koolitus (algajatele)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee).

Õppekava nimetus: Maalri koolitus (80 akadeemilist tundi), kutsestandard „Maaler, tase 4“.

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus algajatele.

Õppekavarühm: Ehitus- ja tsiviilrajatised.

Toimumisaeg: Aastaringselt, 10 õppepäeva.

Õppekeel: eesti keel, vene keel.

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast), kes soovivad saada uusi oskuseid pindade ettevalmistamiseks viimistlus-ja maalritöödel, vajavad täiendõpet, et olla konkurentsivõimelise tööturul. NB! Tervislik seisund peab võimaldama tööd ehitusvaldkonnas.

 

Õppe kogumaht:

Koolituse kogumaht 80 akadeemilist tundi (kontaktõpe):

 • Auditoorne töö 16 akadeemilist tundi;
 • Praktilise töö maht 64 akadeemilist tundi.

 

Õppe sisu:

Auditoorne töö:

 • Oma töö nõuetekohane ja ohutu korraldamine
 • Materjalikulu arvestamine
 • Põhilised ehitusmaterjalid ja nende omadused maalritöödel
 • Põhilised ehitusviimistleja tööriistad
 • Pindade ettevalmistamine viimistlustöödeks:
 • aluspindade tasandamine
 • sise-, ja välisnurkade teibi paigaldamine
 • peenpahtliga seinte ja lagede tasandamine
 • kruntimine, värvimine, põhivärviga seinte ja lagede katmine
 • Viimistlustööde tehnoloogia

 

Maalritööd (praktika) 48 akadeemilist tundi

 

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

 1. valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid;
 2. teostab pindade ettevalmistuse (pahteldamine), järgides materjali tootjapoolseid etteantud juhiseid ja tööde teostamise tehnoloogiat;
 3. teostab seinapindade lõppviimistluse (värvimine), järgides materjali tootjapoolseid etteantud juhiseid ja tööde teostamise tehnoloogiat;
 4. järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel vastutustundliku ehitamise põhimõtteid ja töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.

 

Koolituse eesmärk: Maalri amet on nõutud töö ehitus- ja kinnisvarahoolduses. Koolituse raames õpitakse töö kvaliteedi paremaks muutmist ja töö õiget tehnoloogiat pakkudes kvaliteedinõuetele vastavat tööd, järgides tööohutust.

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga: Kutsestandard „Maaler, tase 4“.

 

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid ja OÜ A1koolitus.ee õppematerjale.

 

Õppekeskkonna kirjeldus:

Teoreetiline ja praktiline osa toimuvad aadressidel Pae 29, Tallinn või Tartu mnt 80 J, Tallinn. Teooriaõppeks on õppeklassid, mis on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega. Praktilised tööd toimuvad ettenähtud ruumides, kus on boksid maalritööde teostamiseks. kus kõik varustus, vahendid ja seadmed on ette nähtud õppekava täitmiseks.

 

Hindamine: Õpingud loetakse lõpetatuks ja väljastatakse tunnistus, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid ja osalenud õppetöös vähemalt 80%.

 

Hindamismeetodid:

 • pindade ettevalmistamine, tasandamine ja pahteldamine;
 • aluspinna ettevalmistamine värvkatte alla ja värvimine.

 

Hindamiskriteeriumid: Hinnatakse proovitöö teostamist vastavalt tehnoloogilisele kaardile järgides kvaliteedinõudeid ja kasutades sobivaid materjale.

 

Väljastatavad dokumendid: Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 60% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

Nõuded koolitaja kompetentsile:  staaž täiskasvanute täiendkoolitajana 5 aastat või ehitusalane kõrg-või rakenduslik haridus.

 

Õppekava koostajad ja koolituse läbiviijad (õpetajad):
Allar Kyutson, staaž 10 aastat.
Valerijs Karlovskis, staaž 20 aastat.

 

Õppekava kinnitatud: 7. märts 2022