Krohvija koolitus (algajatele)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee).

Õppekava nimetus: Krohvija koolitus (80 akadeemilist tundi), kutsestandard „Krohvija, tase 4“.

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus algajatele.

Õppekavarühm: Ehitus- ja tsiviilrajatised.

Toimumisaeg: Aastaringselt, 10 õppepäeva.

Õppekeel: eesti keel, vene keel.

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast), kes soovivad omandada oskuse krohvimistööde teostamiseks ja tulevikus selles valdkonnas ka tööd alustada. NB! Tervislik seisund peab võimaldama tööd ehitusvaldkonnas.

 

Õppe kogumaht:

 Auditoorne töö: 16 akadeemilist tundi.

 • pindadele esitatavad nõuded ja aluspindade ettevalmistamine;
 • paigaldamis- ja krohvimistööde tehnoloogia;

Praktiline töö: 64 akadeemilist tundi.

 • aluspindade ettevalmistamine SILS alla;
 • pindade tasandamine;
 • pindade ettevalmistamine ja katmine viimistluskrohviga.

  

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

 • omab siseviimistluse erialal vajalikke teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi krohvimistöödel, tasandustöödel.
 • tunneb ja järgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ning valdab õigeid ja ratsionaalseid töövõtteid;
 • tunneb ja järgib kvaliteedinõudeid tööde teostamisel;
 • tunneb töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ja järgib neid viimistlustööde teostamisel.

 

Koolituse eesmärk: Krohvimine on nõutud töö ehitus- ja kinnisvarahoolduses. Koolituse raames õpitakse töö kvaliteedi paremaks muutmist ja töö õiget tehnoloogiat pakkudes kvaliteedinõuetele vastavat tööd järgides tööohutust ja energiatõhusust.

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga: Kutsestandard „Krohvija, tase 4“.

 

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid ja OÜ A1koolitus.ee õppematerjale.

 

Õppekeskkonna kirjeldus:

Teoreetiline ja praktiline osa toimuvad aadressidel Pae 29, Tallinn või Tartu mnt 80 J, Tallinn. Teooriaõppeks on õppeklassid, mis on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega. Praktilised tööd toimuvad ettenähtud ruumides, kus on boksid krohvimistööde teostamiseks. Õppetöökoda on varustatud kõigi eriala omandamiseks vajalike tööriistadega, väikemehhanismidega ja materjalidega. Kursuslased kasutavad praktilises õppes kaasaegseid töövahendeid ja viimistlusmaterjale. Teoreetilise õppe läbiviimiseks on olemas esitlustehnikaga varustatud õppeklass.

 

Hindamine:

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 • läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses;
 • sooritatud 3 praktilist tööd: aluspinna ettevalmistamine SILS alla,krohvitava pinna ettevalmistamine ja katmine viimistluskrohviga.

 

Hindamiskriteeriumid:
Praktiliste tööde teostamisel on järgitud tööülesannet, tööde tehnoloogiat ning kvaliteedinõudeid, samuti töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö erinevatel etappidel. Praktilisi töid hinnatakse mitteeristavalt – arvestatud või mittearvestatud.

 

Väljastatavad dokumendid: Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 60% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

Nõuded koolitaja kompetentsile: staaž täiskasvanute täiendkoolitajana 5 aastat või erialane kõrg-või rakenduslik haridus.

 

Õppekava koostajad ja koolituse läbiviijad (õpetajad):
Allar Kyutson, staaž 10 aastat.
Valerijs Karlovskis, staaž 20 aastat.

 

 

Õppekava kinnitatud: 7. märts 2022