B1-taseme eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistav kursus.

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1Koolitus.ee.

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument.

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
200 akadeemilist tundi, millest 80 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õpe koosneb kahest moodulist B1.1 ja B1.2.

E-õppe kirjeldus:
Kontaktõppega paralleelselt kasutame veebiõpet Microsoft Teams keskkonnas, millele on lisatud liides Forms, mis võimaldab läbi viia teadmiste vahekontrolli. Microsoft Teams keskkond võimaldab kasutada eri formaatides erinevaid abivahendeid, samuti vajadusel saab võimaldada ligipääsu kontrollorganile õppeprotsessi kvaliteedi hindamiseks.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Õppijad, kes soovivad omandada eesti keelt B1-tasemel. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel. Õpingute alustamise tingimuseks on A2-taseme keelekursuse lõpetamine viimase kahe aasta jooksul või riikliku A2-taseme eksami sooritamine või suulise ja kirjaliku tasemetesti sooritamine

Õppe eesmärk:
Õppekava on koostatud lähtudes majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses, KeeleS paragrahvides 281 , 282 ja 29 ning haridus- ja teadusministri 19.06.2015 määruses nr 27 „Täienduskoolituse standard“ sätestatud nõuetest. Eesmärk on, et õppija omandab eesti keele keeleoskuse B1-tasemel, mis võimaldab Eestis enamasti eesti keelega toime tulla ning õppe käigus valmistub õppija B1-taseme riikliku keeleeksami sooritamiseks.

Õpiväljundid:
Iga koolituse edukalt läbinu: • saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal, saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, • saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma töö või huvialadega seotud sõnadest, • oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval teemal, • oskab esitada oma vaateid, lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane, kuid argumenteeritud väitluses jääb veel hätta, • oskab edasi anda jutu, loetud või kuuldud teksti, kogetud sündmuse sisu, • oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal, oskab kirjutada isiklikku või lihtsat ametlikku kirja.

Õpe sisu:

B1-taseme eesti keele kursusel arendatakse nelja osaoskust: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine.
Auditoorses õppes on põhirõhk kõne arendamisel ning grammatika reeglite selgitamisel. Iseseisvalt õpitakse kodus sõnavara, tehakse grammatikaharjutusi ja kirjalikke loovtöid, lisaks on vaja jälgida eestikeelseid tele- ja raadiosaateid ning lugeda lihtsamaid ajakirjanduslikke – ja ilukirjanduslikke tekste. 

Rääkimisoskuse ning eestikeelse kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamine toimub järgmistel teemadel:

 • Tutvumine ja tutvustamine. Tiitlid. Eesti nimed. Isikuandmed. Info enda, oma pere ja kodu kohta. Oma töö, asutuse ja töökaaslaste kirjeldamine. Info edastamine ja küsimine enda ja teiste hariduse, elukutse, ameti ja huvide kohta.
 • Haridus ja koolitee. Õppimisvõimalused.
 • Elukutse, amet ja töö. Elukutsevalik ja sobivus. Enda ja teiste töö kirjeldus. Minu tööpäev. Tööülesanded. Elulookirjeldus: töökogemus, hariduskäik. Tulevikuplaanid.
 • Teenindus ja teenindusasutused. Lahtiolekuajad, asukohad, teenuste liigid, hinnad ja raha. Sildid ja juhised. Info hankimine ja jagamine telefonis ja internetis, pangas, postkontoris, juuksuris, jt. teenindusasutustes.
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Koduümbruse kirjeldus, kodu ja kodukoha plussid ja miinused. Majapidamine. Perekond, lähedased ja kodune elu. Koolielu ja tööelu. Eluase. Elamistingimused. Külaliste kutsumine. Viisakusvestlus. Minu päev.
 • Enesetunne ja tervis. Arsti vastuvõtuajad. Apteegis. Ravimi infoleht. Enesetunde kirjeldus, kaebused. Kiirabi kutsumine. Isiklik hügieen.
 • Vaba aeg ja meelelahutus. Vaba aja sisustamise viisid, võimalused ja plaanid. Meelelahutuslikud, kultuurilised ja tervislikud harrastused. Enda eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Sündmuste, muljete kirjeldus.
 • Sisseostud ja hinnad. Info hankimine ja jagamine poodide, nende asukoha, lahtiolekuaegade kohta, kaupade, nende hinna ja maksmistingimuste kohta. Kaubad, mõõdud, suurusnumbrid. Ostude kirjeldus. Kauba hinna ja kvaliteedi võrdlus. Sooduspakkumised.
 • Söök ja jook. Söögikohtade asukohad, lahtiolekuajad, hinnad. Söögi- ja joogikohtade reklaamid, nende klientuur ja stiil. Toitumisharjumused. Laua broneerimine restoranis. Menüüd ja toidu tellimine. Söögi ja joogi pakkumine. Toiduretseptid.
 • Inimeste suhted ühiskonnas. Sõbrad ja sõpruskond. Rühmituse või organisatsiooni eesmärgid ja tegevused. Sündmuse kirjeldus.
 • Keskkond, kohad, loodus ja ilm. Info hankimine ja edastamine piirkonna, loodusobjektide, ilmaolude kohta. Keskkonnakaitse. Oma kodukoha, selle looduse ja vaatamisväärsuste kirjeldus. Piirkondade geograafia ja kultuurilised iseärasused. Ilmastik, kliima. Aastaaegade kirjeldus. Tee küsimine ja juhatamine. Ilmateade. Kaardid ja infovoldikud.
 • Kultuur, keeled ja keeleõpe. Eesti kultuur. Info hankimine kultuurisündmuste kohta. Kultuuriürituse kirjeldus.
 • Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Ühistransport ja liiklus. Piiriülene reisimine, piirivalve, toll. Kohtade, piirkondade, huvipunktide kirjeldamine. Reisielamuse kirjeldus. 

Kirjutamine: 

 • Ankeetide, taotluste, registreerimisvormide täitmine.
 • Info küsimine ametiasutustest.
 • Müügikuulutuse, tööpakkumise jne koostamine.
 • Ümbruse kirjeldus, minevikusündmuste kirjeldus.
 • Kiri sõbrale reisilt, tööpäeva kirjeldus.
 • CV, ametlik ja mitteametlik kiri.
 • Kokkuvõte loetud artiklist, lühiettekanne.

Sõnavara: Ülaltoodud kõnearendusteemade sõnavara. Sünonüümid ja antonüümid.

Grammatika:

 • Käändsõnad: käänamine ainsuses ja mitmuses, ühildumine.
 • Liitsõnade moodustamine ja käänamine.
 • Tegija- ja teonimi.
 • Omadussõnade võrdlusastmed.
 • Põhi- ja järgarvud. Ortograafia põhireeglid.
 • Tegusõna: pööramine olevikus, liht-, enne- ja täisminevikus.
 • Tuleviku väljendamine.
 • Ma- ja da-infinitiivi, kesksõnade kasutamine, ühend- ja väljendtegusõnad; kindel, käskiv ja kaudne kõneviis; umbisikuline tegumood.
 • Sõnade järjekord lauses.
 • Määrsõnad ja kaassõnad, sidesõnad, küsisõnad.
 • Kirjavahemärkide kasutus – sissejuhatus.

 

Õppemeetodid:
Kursusel arendatakse rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskusi,  nii  traditsioonilisi kui ka aktiivõppemeetodid kasutades. Õppemeetodi valik sõltub ülesande tüübist ja enamasti kasutatakse kombineeritud meetodi, tehakse grammatikaharjutusi baasteadmiste omandamiseks, lugemis-, kuulamis- ja hääldusharjutusi õige häälduse juurutamiseks ning kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamiseks, loovkirjutusülesandeid kirjaliku eneseväljenduse arendamiseks. Õpitu ellu rakendamiseks tuleb lahendada eestikeelses keskkonnas iseseisvalt praktilisi ülesandeid. Aktiivõppemeetoditest kasutatakse rühma- ja paaristööd, rollimänge, ülesanded keelekeskkonnas. Traditsioonilistest meetoditest  kasutatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis-, rääkimis- ja tõlkeharjutusi, loengut, konspekteerimist, jutustamist.

Õppekeskkonna kirjeldus: 

Veebipõhine ja klassiõpe. OÜ a1koolitus.ee õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Pae tn 29. Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud klassiruum, mis on sisustatud laudade ja toolidega 20–30-le õppijale. Õpperuumid on varustatud arvutiga, projektoriga, CD-mängijaga, tahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumile on  avatud kontoriruum, kus asub paljundusmasin, printer, tasuta kohviautomaat, ja veeautomaat. Kõikides ruumides on internetiühendus.
OÜ A1koolitus.ee kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Õppematerjalide loend:
Põhiõpik on M Kitsnik „Eesti keele õpik B1, B2”, 2012 või M. Simmul, I. Mangus „Tere taas!“, 2016 või M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti“, 2015.
Kursuse lisamaterjalid:
2. https://www.keeletee.ee/coursemap
3. http://kohanemisprogramm.tlu.ee
4. https://www.integratsioon.ee/raamatukogu
5. https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/
6. Eesti Keele Sihtasutus 2014 “Eesti keele põhisõnavara sõnastik”, Eesti Keele Instituut
7. Eesti Keele Sihtasutus 2009 „Eesti keele seletav sõnaraamat”
8. Eesti Keele Instituut 2007. Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. „Eesti keele käsiraamat”
9. Eesti Keele Sihtasutus 2013 „Eesti õigekeelsussõnaraamat”
11. L. Kingissepp, M. Kitsnik „Naljaga pooleks”, 2006
12. L. Kingissepp, M. Kitsnik „Mängime ja keel saab selgeks”, 2015
13. S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik „Keel selgeks“, 2012 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on, et õppija osaleb vähemalt 70% auditoorsetes tundides ning sooritab vähemalt 10 iseseisvat tööd. Lisaks tuleb sooritada kirjalik lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t. vastavalt hindamiskriteeriumile. Hindamise läbiviimise aluseks on „Euroopa keeleõpe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine“, Tartu, Haridus- ja Teadusministeerium, 2007.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule, kelle teadmisi hinnati koolituse käigus vastavalt õpiväljunditele ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, A1Koolitus.ee registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja koolitusfirma juhataja poolt.

Tõend väljastatakse isikule siis, kui õppija katkestab õpingud. Sellisel juhul kantakse tõendile vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales. Tõendi allkirjastab koolitusfirma juhataja.

 

Koolitaja kvalifikatsioon:
Kõrgem pedagoogiline haridus omandatud Tallinna Ed. Vilde nimelises Pedagoogilises Instituudis; Tallinna Ülikooli inglise keele põhikooli õpetaja kutsetunnistus; Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži infotehnoloogi kutsetunnistus.

KANTSLERI KÄSKKIRI 4.03.2021 nr 1.1-3/21/40 Keeleseaduse § 283lõike 2 alusel ning tuginedes Keeleameti 17. veebruari 2021. a ja 1. märtsi 2021. a eelhaldusaktidele: Annan tegevusloa Füüsilisest isikust ettevõtjale Tiiu Mihelson (registrikood 11751235) keeleoskustasemel B1tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

 

 

Õpetaja: Tiiu Mihelson

 

Õppekava kinnitatud: 03.07.2020