B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1Koolitus.ee.


Õppekavarühm: Keeleõpe.


Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument.


Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
500 akadeemilist tundi (250 auditoorset tundi, 250 tundi iseseisvat ja praktilist tööd). 125 akadeemilist tundi veebipõhist õpet ja 125 akadeemilist tundi klassiõpet.


E-õppe kirjeldus:
Kontaktõppega paralleelselt kasutame veebiõpet Microsoft Teams keskkonnas, millele on lisatud liides Forms, mis võimaldab läbi viia teadmiste vahekontrolli. Microsoft Teams keskkond võimaldab kasutada eri formaatides erinevaid abivahendeid, samuti vajadusel saab võimaldada ligipääsu kontrollorganile õppeprotsessi kvaliteedi hindamiseks.


Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes on lõpetanud B1 taseme keelekursuse või on sooritanud riikliku B1 taseme eksami või on sooritanud enne kursusele kinnitamist iseseisvalt veebipõhise testi tasemel B1, esitades vatava dokumendi või oma soorituse tulemuse. Vajadusel saab õppija sooritada testi ka koolituskeskuses.Testi aluseks on SA Innove nõuetele vastavad testid.


Õppe eesmärk:
Omandada keeleoskuse tase B2 – iseseisev keelekasutaja.


Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks õppija: 

 • saab aru  erinevatest tekstidest ja artiklitest;
 • väljendab ja põhjendab oma seisukohti selgelt, täpselt ja ladusalt;
 • arendab erinevaid teemasid nii kõnes kui ka kirjas;
 • koostab allikmaterjalidele pőhinedes kokkuvőtteid ja presenteerib neid suuliselt;
 • koostab kokkuvőtteid, teeb ülevaateid;
 • selgitab oma vaatenurka ning toob välja nähtuste tugevaid ja nőrku külgi.

Kuulamisoskus
Kursuse lõpuks õppija:

 • mõistab suhteliselt pikka ja keerukat üldkeelset juttu, aga ka oma eriteemalise väitluse põhisisu;
 • jälgib pikka juttu ja keeruka sisuga vaidlust tuttaval teemal;
 • mõistab suulisi kirjakeele tekste nii vahetus suhtluses kui ringhäälingus ja nii endale tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel, mis on tavalised isiklikus, avalikus, haridus- või töösuhtluses.

Rääkimisoskus
Kursuse lõpuks õppija

 • väljendab selgelt ja üksikasjalikult mitmesugustel oma huvivaldkonna teemadel;
 • arutleb, selgitab oma seisukohta, põhjendab oma arvamust;
 • valdab üldiste kõneainete ja oma tegevusala piires ulatuslikku sõnavara;
 • kasutab vajadusel kaudset väljendust;
 • annab edasi emotsioone.

Lugemisoskus
Kursuse lõpuks õppija

 • loeb iseseisvalt erinevat liiki tekste, kasutades sobivaid abimaterjale;
 • saab aru konkreetse ja abstraktse temaatikaga keerulisemate tekstide põhisisust ning olulisest infost;
 • mõistab teda huvitavate pikemate tekstide sisu, eesmärki ning autori ideid, taotlusi ja seisukohti;
 • märkab ja võtab kokku abstraktset infot keerulistest tekstidest;
 • mõistab teksti, väljendades sisu teiste sõnadega.

Kirjutamisoskus
Kursuse lõpuks õppija

 • kirjutab selgeid üksikasjalikke tekste: ülevaateid, ettekandeid, arvamuskirjutisi vm oma huvivaldkonna teemade piires;
 • kirjutab kirju, milles vahendab endale tähtsaid sündmusi, kogemusi ja tundeid ning kommenteerib partneri teateid ja arvamusi;
 • resümeerib ja kommenteerib nii tarbe- kui loovtekste, arutledes erinevate seisukohtade ja peamiste teemade üle.


Õppesisu teemavaldkondade kaupa:

 1. Isikuandmed ja enesetutvustus
  Enda selge ja üksikasjalik tutvustamine: päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus, pere, haridustee, töökoht, iseloom, välimus, hoiakud.
 2. Kodu, elamine ja igapäevaelu
  Eluase, ruumid, sisustus, maa- ja linnakodu; kinnisvara, eluaseme üürimine; kodukoht ja selle ümbrus; kodu ja kodukoha plussid ja miinused;  kodu- ja lemmikloomad; argipäev kodus, kodune majapidamine ja tööjaotus; olmeprobleemid; elamistingimused ja elulaad; kommunaalteenused; elamisega seotud teenused; pangateenused; interneti- ja kataloogikaubandus; ühissõidukid ja isiklikud liiklusvahendid.
 3. Haridus, elukutsevalik ja töö
  Haridussüsteem ja õppimisvõimalused; üld- ja kutseharidusasutused; täiendõpe; õpingud välisriigis, tasuline haridus; tööjõuturg, töötus, töö otsimine ja pakkumine; töökeskkond ja –tingimused; töökohustused; töökoosolek, sõnavõtt; probleemid ja nende lahendamine; töökollektiiv ja suhted kolleegigidega; karjäärivõimalused; töö kui eneseteostus.
 4. Teenindus
  Suhtlemine avalikus inforuumis; kauplused, turg, teenindusasutused; hinnad, maksed; kaupade ja/või teenuste kohta pretensioonide esitamine, lahenduste leidmine; teenust puudutavates küsimustes asjakohaselt suhtlemine nii vahetult, interneti või telefoni teel; vajalike dokumentide vormistamine.
 5. Enesetunne ja tervis
  Tervis ja heaolu; tervishoidu puudutavad aktuaalsed probleemid; tervislik eluviis, toitumine, ravimtaimed; tervisekindlustus, arstiabi; vigastused ja esmaabi; haigused, nende sümptomid ja ravi.
 6. Vaba aeg ja meelelahutus
  Huvid ja harrastused, meelelahutus, kultuuri- ja spordiüritused, televisiooni- ja raadiosaated,  arvuti ja internet; sõbrad ja tuttavad; reisimisvõimalused, pakutavad teenused; aktiivne puhkus, matkamine; vaatamisväärsused.
 7. Tarbimine
  Poodide asukoht, hinnad ja maksetingimused; kaubad; ostuvõimalused; kaubamärgid, tootjad ja tooted; kaubanduslik reklaam.
 8. Toitlustus
  Söögi- ja joogikohad: asukoht, lahtiolekuaeg, stiil, hinnaklass; igapäevased ja pidulikud toitumisharjumused; lauakombed; tellimuste ja kaebuste esitamine; retseptid.
 9. Inimene ja ühiskond
  Kodaniku põhiõigused ja –kohustused; ilmateade, uudised; trüki-, veebi- ja sotsiaalmeedia; infoühiskond ja selle probleemid; sotsiaalne turvalisus; asjajamine asutustes.
 10. Poliitika, aktuaalsed sündmused
  Päevakajalised sündmused; poliitika kajastamine massimeedias; poliitilised ja päevakajalised vaidlused, nende kommenteerimine, oma arvamuse avaldamine.
 11. Keskkond
  Kodukoha loodus ja vaatamisväärsused; Eesti loodus; looduse ja keskkonna kaitse; ilmastik ja kliima, aastaajad; maa ja linn.
 12. Kultuur ja ajalugu
  Eesti kultuur ja kultuuritegelased; Eesti  riiklikud ja rahvuslikud tähtpäevad; oma rahvuse kultuur; kultuuride sarnasused ja erinevused.
 13. Reisimine
  Puhkuse veetmise viisid ja võimalused; reisikuulutused, reisimarsruudi koostamine, info hankimine; majutus ja toitlustamine; lemmikpaigad Eestis ja välismaal; vaatamisväärtused; reisielamused; reisiprobleemide lahendamine.

Grammatika

 • Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. I-mitmus. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
 • Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
 • Asesõna käänamine. Ühildumine nimisõnaga.
 • Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus. Rektsioon. Sihilised ja sihitud tegusõnad. Kõneviisid. Tegevusnimed. Tegusõna käändelised vormid. Kesksõnad. Isikuline ja umbisikuline tegumood. Ühendtegusõnad.
 • Ees- ja tagasõnad. Kaassõnad.
 • Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
 • Sõnajärg. Rind- ja põimlause. Lauselühendid.
 • Küsisõnad.

Õppemeetodid:
Traditsioonilised õppemeetodid (individuaalne ja frontaalne töö); aktiivõpe (paaristöö, rühmatöö, video ja filmide vaatamine, nende analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, tekstide lugemine ja analüüsimine jms).


Praktiline töö:
Jooksvad praktilised tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.


Koolitaja kvalifikatsioon:
Koolitajal on diplom kõrgema kutsekvalifikatsiooni omandamise kohta (Tallinna Ülikool), magistrikraad või vastav kvalifikatsioon. Eesti keel ja kirjandus. Dok.nr. 991328, 02.06.1983 a.
Pärnu Saksa Tehnoloogiakool 2006–2011 a. Kutseharidus, Kutseõppeasutuse õpetaja.

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool 2012–2013 a. Kutseharidus, Kutseõppeasutuse õpetaja.

Loksa Gümnaasium 2014–2019. Üldharidus, õpetaja.


Õppekeskkonna kirjeldus: 

Veebipõhine ja klassiõpe. OÜ A1koolitus.ee õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Pae tn 29. Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud klassiruum, mis on sisustatud laudade ja toolidega 20–30-le õppijale. Õpperuumid on varustatud arvutiga, projektoriga, CD-mängijaga, tahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumile on  avatud kontoriruum, kus asub paljundusmasin, printer, tasuta kohviautomaat, ja veeautomaat. Kõikides ruumides on internetiühendus.
OÜ A1koolitus.ee kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.


Õppematerjalide loend:

www.eki.ee
https://sonaveeb.ee/
web.meis.ee/testest
www.efant.ee/std
www.meis.ee/raamatukogu
www.quizlet.com
www.memrise.com
www.keeleveeb.ee
www.eki.ee
www.glosbe.com
www.filosoft.ee
www.novaator.err.ee
www.jupiter.err.ee
https://www.eki.ee/dict/qs/
https://www.eki.ee/dict/vsl/
www.err.ee

Eesti Keele Sihtasutus 2018 „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“
Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut
EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele sihtasutus.
Mall Pesti, Helve Ahi “T nagu Tallinn”
Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp “Avatud uksed”
Inga Mangus, Merge Simmul “Tere taas”
Martin Ehala, Mare Kitsnik “Praktiline eesti keel”
Maie Sooneste “Eesti keele õpik. Vene õppekeelega gümnaasium”
Kristi Saarso “Käsikäes“
Aino Siirak, Annelii Juhkama „Kõnele ja kirjuta õigesti“
Aino Siirak, Annelii Juhkama “ Süvenda ja täienda oma eesti keele oskust“
Raili Pool „Eesti keele verbirektsioone“
Leelo Kingisepp, Piret Kärtner “Mängime ja keel saab selgeks!”
Filmid: “Seenelkäik”, “Mandariinid”, “1944”, “Lotte“
Põhiõpikud on Mare Kitsnik “Eesti keele õpik B1, B2” ja „Eesti keele õpik B2, C1“.


Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene B2 taseme lõputest/eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. Positiivseks soorituseks on vaja saavutada vähemalt 60% maksimumtulemusest. Testi ja hindamise aluseks on võetud SA Innove nõuetele vastavad testid ning hindamisjuhendid.


Hindamismeetod/hindamiskriteeriumid:

 • Kuulamine – saab aru pikematest kõnedest, ettekannetest, teleuudistest jne.
 • Lugemine – saab aru arvamusartiklitest ja kaasaegsest ilukirjandusest, saab aru ka keerukamatest grammatilistest nüanssidest ja sõnavarast.
 • Rääkimine – räägib ladusalt emakeelena kõnelevate inimestega, osaleb aruteludes aktuaalsetel ja tööteemalistel, väljendab ja põhjendab oma seisukohti.
 • Kirjutamine – oskab koostada pikki ja detailseid kirju, esseesid, aruandeid jne, kommenteerida ja põhjendada oma seisukohti, kasutab küllalt korrektset grammatikat.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, A1Koolitus.ee registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja A1Koolitus.ee juhataja poolt. Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab OÜ A1Koolitus.ee juhataja.

 

Õppekava kinnitatud: 03.07.2020