Troppija baaskoolitus 32 ak.h. (algajatele)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee).

Õppekava nimetus: Troppija baaskoolitus

Õppekavarühm: Tehnika, tootmine ja ehitus

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad töötada troppijana

 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu: 

 • Tunneb troppija koolituse seaduslikke aluseid Eristab erinevaid troppide liike
 • Analüüsib tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele Teostab töökoha tööeelset ülevaatust
 • Teostab troppide tööeelset kontrolli Valib tööks sobivad tropid
 • Tunneb troppide ehitust
 • Tunneb troppide väljapraakimise põhjuseid Praagib tööks kõlbmatuid troppe
 • Tunneb koormate troppidega sidumise mooduseid
 • Tunneb koormate haakimise korda konksudega ja haaratsitega Teeb kindlaks koorma kaalu
 • Tunneb traaversite kasutamise põhimõtteid
 • Teab autotranspordi laadimise põhimõtteid
 • Oskab laadida poolvaguneid
 • Analüüsib tropilipikutele kirjutatud andmeid
 • Teab troppide arvutuslikke tugevuse tagavarasid Kasutab vajadusel signaliseerimist
 • Tunneb esmaabi andmise põhimõtteid
 • Rakendab töös troppimise ohutusjuhendi nõudeid Oskab tegutseda tööõnnetuse korral
 • Juhib  pukk-ja sildkraana juhtimiseks puldiga põrandalt

 

Õpingute alustamise tingimused:

Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat

 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

Teooriaõpe 24 akadeemilist tundi + praktika 8 akadeemilist tundi. Kursuse kogukestvus 32 akadeemilist tundi ehk 4 päeva. Teooria osa 16 ak.h, millest 8 ak.h on ohutustehnika ja töötervishoid. (praktikat võib sooritada omas ettevõttes ning praktika läbimisena võetakse arvesse ka varasema töö käigus omandatud kogemused).

 

Õppe sisu:

 • Troppimistööde olemus
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd
 • Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad
 • Kousid, seeklid, trossilukud, tõstesilmad
 • Kaubaaluste tõstekahvlid
 • Koormustabel
 • Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid
 • Haaratsid, tõsteklambrid
 • Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid
 • Tropietiketid, nurgakaitsed
 • Troppide sidumine ja haakimine
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
  – Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine Esmaabi osutamine
  – Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele Koorma raskuskeskme määramine
 • Koorma kaalu määramine
  – Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kotroll Ohutuse tagamine tööterritooriumil
 • Troppide praakimise kord
  – Enamlevinud vigastused troppidel Signaliseerimise kord
  – Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine; Tegutsemine tööõnnetuse korral;
 • Troppimistööde ohutusjuhend
 • kursus pukk-ja sildkraana juhtimiseks puldiga põrandalt koos ohutustehnika instruktaažiga

 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:

Teooriaõpe toimub õppeklassides. Teooriaõppe praktilised harjutused sooritatakse õppeklassides. Sisekoolitused viiakse läbi tellija ruumides. Tööpraktika läbitakse koolituskeskuse praktikaettevõttes või õpilase omas ettevõttes.

 

Õppematerjalide loend:

 • Seadme ohutuse seadus
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 • Troppimistööde ohutusjuhend
 • “Kraanade ehituse ja ohutu eksplatatsiooni eeskirjad”.
 • “Kopli Sadama Ohutustehnika instruktsioonid”.
 • “Ohutu töötamise juhend. Kraanasid teenindavale troppijatele”.
 • A1koollitus.ee OÜ koolituskeskuse koostatud õppematerjalid.

 

Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 24 tunnisel teooriakoolitusel ning praktika läbimine mahuga vähemalt 8 tundi

 

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Hindamismeetod – suuline vestlus; praktika läbimine.
Hindamiskriteerium – õpilane räägib kursusel läbitud teemadest; õpilane vastab küsimustele vastavalt õpiväljunditele. Õpilane sooritab praktika vastavalt praktikaprogrammile

 

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
Tunnistus õppe läbimise ja koolieksami sooritamise kohta.

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitaja praktilise töö kogemus lähtuvalt koolituse spetsiifikast. Oskus ja soov oma teadmisi edasi anda

Õpetaja: Anatoli Tamm. Täiskasvanute koolituse kogemus 10 a.

Õppekava alusmaterjal: „Kopli sadama Dokker-Mehhanisaatorite OT Instruktsioonid“. A. Skokov.

Õppekava kinnitatud: 07. jaanuar 2022