TIG 141 keevitaja ettevalmistus sertifitseerimiseks

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee). 

Õppekava nimetus: TIG 141 keevitaja ettevalmistus sertifitseerimiseks – 28 a.t. 

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid. 

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus. 

Õppekeeled: Eesti keel, vene keel või inglise keel. 

Toimumisaeg: Aastaringselt, 4 õppepäeva. 

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal või elektrooniliselt.

 

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast, kes omavad praktilisi oskusi antud keevitusmeetodi kasutamisel) avalduse alusel vastavalt tingimustele. Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal.

 

Paigutamine rühmadesse: Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse olemasolevate teadmiste taset ja kõnekeelt.

 

Õppe kogumaht (ak.t.):
28 akadeemilist tundi, millest:
• 24 ak.t. on praktikat,
• 4 ak.t. on eksamiks ettevalmistus – visuaalne kontroll.

 

Õppemeetodid: Praktikaõpe individuaalsel keevituskohal koosneb instruktori erinevate ülesannete täitmisest.

 

Veebipõhine õpe: Ei ole.

 

Õppe eesmärk: Koolituse lõpuks keevitaja koostab ja keevitab mitmesuguseid keevistooteid, detaile ning ehituskonstruktsioone. Vastutusrikkamate tööde (kontrolli nõudvad tooted) puhul konsulteerib ja teeb koostööd vahetu juhi või koordinaatori või meistriga. Keevitaja kasutab oma töös järgmist keevitusviisi: TIG-keevitus (141).

 

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks keevitaja:
Töötab tööjooniste, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS).
• Valib õigesti töövahendeid ja keevitusvahendeid.
• Seadistab keevitusseadmeid ja valida režiime.
• Korraldab nõuetekohaselt töökoha.
• Valib isikukaitsevahendeid.
• Teostab detailide ja koostude ettevalmistust ja koostamist.
• Teostab kvaliteedi kontrolli ja vajadusel parandab defekte.
• Keevitab TIG keevitusega ja teostab detailide järel töötlemist.

 

Õppe sisu:
1.1
       Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine

1.1.1    Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine.

1.1.2    Töövahendite valimine.

1.1.3    Keevitusahendite valimine.

1.1.4    Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine.

1.1.5    Nõuetekohase töökoha korraldamine.

1.1.6    Isikukaitsevahendite valimine.

1.2       Detailide ja koostude ettevalmistamine ja kontrollimine.

1.2.1    Detailide ettevalmistamine ja koostamine.

1.2.2    Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine.

1.3       Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine.

1.3.1    Keevisõmbluste kontrollimine ja defektide parandamine.

1.3.2    Koosti kontrollimine.

1.3.3    Lõppkontrolli tegemine.

1.4       TIG-keevitamine ja detailide järel töötlemine.

1.4.1    Metallide keevitamine TIG-tehnoloogiat kasutades.

1.4.2    Põkkõmbluste lõtkuga keevitamine asendites PA, PF.

1.4.3    Servatud torude põkkõmbluste keevitamine asendis PA (pööratav).

1.4.4    Pööramatute torude keevitamine asendis H-L045. Juureõmblused.

1.4.5    Pööramatute torude keevitamine asendis H-L045. Välised õmblused.

1.4.6    Vahekontrolli tegemine.

1.4.7    Valmis toote järel töötlemine.

1.5        Eksamiks ettevalmistus.
1.6
        Visuaalne kontroll.

 

Õppekeskkonna kirjeldus: Nii teoreetiline kui ka praktiline osa toimuvad aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis ja töökojas on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel). Samuti väljastame praktilise poole õppeks nii isikukaitse kui ka töövahendid.

 

Õppematerjalide loend: WPS-id vastavalt valitud sertifitseerimise läbimiseks.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb keevitada kokku detaili vastavalt WPS-ile vastavalt hindamiskriteeriumidele.

 

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem, kui pooltes tundides.

 

Sisu lühikirjeldus: Kursus on mõeldud metallivaldkonna töötajatele (edasijõudnud tase), kes oma igapäevases töös puutuvad kokku ja vajavad kõrgkvaliteetseid ja täpseid keevitustöid. Kursus on suunatud professionaalsete praktiliste oskuste omandamisele. Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada omandatud teadmisi, nimelt keevitada erinevaid materjale ja detaile seoses oma igapäevaste tööülesannete täitmisega kasutades instrumente ja keevitusaparaate. Kursuse läbinu on valmis sertifitseerimis eksamiks.


Lõpliku tulemuse kujunemine:
Hinnatakse:

  • Erialase terminoloogia tundmist ja kasutamist, praktilise osa edukat läbimist planeeritud õppetööst.
  • Visuaalsel kontrollil detaili kokku keevitamine vastavalt WPS-ile.

 

Praktika õpetaja: Leonid Žhilyaev.

 

Õppekava kinnitatud: 01.12.2019