Santehniku kursus 80 ak.h. (algajatele)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: A1koolitus OÜ (a1koolitus.ee) 

Õppekava nimetus: Santehniku koolitus – 80 ak.h 

Õppekavarühm:  Ehitus ja tsiviilrajatised. 

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus algajatele. 

Õppekeeled: Eesti keel, vene keel või inglise keel. 

Toimumisaeg: Aastaringselt, 10 õppepäeva. 

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal või elektrooniliselt. 

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Isikuid, kes soovivad saada teoreetilisi teadmiseid ja praktilisi oskuseid santehniliste tööde teostamiseks võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt tingimustele. Õppima võetakse kõik vähemalt 18. aastased soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal. Katsetestil veendutakse, et õpingute alustaja on aru saanud mis distsipliiniga on tegu, ja kas ta on võimeline ette antud ülesandeid täitma. 

Paigutamine rühmadesse: Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse olemasolevate teadmiste taset ja kõnekeelt. 

Õppe kogumaht (ak/h): 

80 akadeemilist tundi, millest: 

 • 40 ak/h teooria, viiakse läbi klassiruumis 
 • 40 ak/h praktika, töökojas, eksam 

 

Õppemeetodid: Teoreetilised loengud. Praktikaõpe individuaalsel õppekohal koosneb instruktori erinevate ülesannete täitmisest.

Iseseisev töö: Teooria loengutel saadud materjalide läbitöötamine (20 ak.h), iseseisev töö ei kuulu õppemahu (80 ak.h) hulka.  

Veebipõhine õpe: Ei ole. On võimalik rakendada teooria osale, kui kontaktõpe ei ole lubatud.  

Õppe eesmärk: Koolituse läbimise tulemusena  õppija paigaldab ja demonteerib torustikke, paigaldab, hooldab ja remondib santehnilisi seadmeid. 

 

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks santehnik: 

 1. Tunneb ja rakendab santehniliste tööde ohutusnõudeid ja korraldab töökoha. 
 1. Hindab santehniliste tööriistade ja toodete kvaliteeti. 
 1. Otstarbekalt valib seadmeid ja materjale santehniliste tööde teostamiseks arvestades tehnilisi ja sanitaarnõudeid. 
 1. Monteerib veevarustuse, kütte- ja kanalisatsioonitorustikke. 
 1. Paigaldab santehnilisi seadmeid ja veearvesteid. 
 1. Määrab santehniliste süsteemide ja seadmete rikkeid ja parandab neid. 
 1. Korraldab ohutu töökoha (ventilatsioon) 
 1. Valib isikukaitsevahendid (prillid, tööriided, kindad) 

 

Koolituse sisu: 

Teoreetiline osa (40 akadeemilist tundi) 

 1. Töökoha korraldus.
 2. Ohutuse üldnõuded. Santehniliste tööde ohutusnõuded ja individuaalsed kaitsevahendid.
 3. Materjalide ja seadmete ettevalmistamine. Santehniliste tööriistade kasutamine.
 4. Torude ettevalmistamine ja ühendamine.
 5. Torude jootmine ja keevitamine.
 6. Veearvesti paigaldamine. Segisti paigaldamine.
 7. Kütteradiaatori paigaldamine ja küttesüsteemiga ühendamine.
 8. Kaasaegsed torusüsteemid. Kütte- ja kanalisatsioonisüsteemid, santehnilised tooted.

 

Praktiline osa (40 akadeemilist tundi) 

Töökoha, seadmete ja tööriistade ettevalmistamine. Tööriistade kasutamine. Torude ettevalmistamine ja ühendamine erinevate meetoditega. Santehniliste seadmete paigaldamine. Segisti paigaldamine ja vahetamine. Elektroodiga keevitamise üldtutvustus 16 ak.h. 

Eksamiks ettevalmistus

Proovitöö tulemuste analüüs 

 

Õppekeskkonna kirjeldus: Nii teoreetiline kui ka praktiline osa toimuvad aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis ja töökojas on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel). Samuti väljastame praktilise poole õppeks nii isikukaitse kui ka töövahendid.  

Õppematerjalide loend: A1koolitus.ee õppematerjalid ja erialane kirjandus ning videomaterjalid. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% teooria ja praktika tundidest. Lisaks on vaja sooritada eksamitest teoorias ja praktilises osas. 

Hindamismeetodid: Teoreetiline test ja praktiline ülesanne: lahendab santehnilisi ülesandeid nii teoorias kui ka praktiliselt.  

Lõpliku tulemuse kujunemine: Hinnatakse: Erialase terminoloogia tundmist ja kasutamist, praktilise osa edukat läbimist planeeritud õppetööst. Teoreetilise eksami testi sooritamine ja praktilise ülesande: lahendab instruktori poolt antud praktilise ülesande.  

Hindamiskriteeriumid: testi küsimustikus vähemalt 60% õigeid vastuseid. Hinnatakse ka iseseisva praktilise ülesande lahendust.  

Väljastatavad dokumendid: Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 80% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta. 

 

Sisu lühikirjeldus: Kursus on mõeldud ehitusvaldkonna töötajatele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku santehniliste töödega ja toodetega. Kursus on suunatud professionaalse teoreetiliste ja praktiliste teadmiste omandamisele. Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada omandatud teadmisi, nimelt erinevaid san tehnikas kasutatavaid materjale ja detaile seoses oma igapäevaste tööülesannete täitmisega kasutades instrumente ja aparaate. Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õpilane on valmis töötama või praktikat sooritama. 

 

Nõuded koolitaja kompetentsile: Tehniline või tootmisalane haridus, rakenduslik haridus või pidev san tehnika alane töö 5 aastat. Kogemus täiskasvanute koolitajana 2 aastat. 

Praktika õpetaja:  Artur Lohvart

Õppekava kinnitatud: 26.10.2022.