Poolautomaatkeevitaja (MIG/MAG 135, 136) sertifitseerimine

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee)

Õppekava nimetus: Poolautomaatkeevitaja (MIG/MAG 135, 136) sertifitseerimine – 8 a.t.

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppekeeled: Eesti keel, vene keel või inglise keel

Toimumisaeg: Aastaringselt, 1 õppepäev

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused:
Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid ( alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt tingimustele. Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal.

Paigutamine rühmadesse:
Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse olemasolevate teadmiste taset ja kõnekeelt.

Õppe kogumaht (ak.t.): 8 akadeemilist tundi, millest 8 ak.t. on eksam

Õppemeetodid:
Eksamiülesande tegemine individuaalsel keevituskohal instruktori juuresolekul.

Veebipõhine õpe: Ei ole

Õppe eesmärk:
Koolituse lõpuks keevitaja koostab ja keevitab mitmesuguseid keevistooteid, detaile ning ehituskonstruktsioone. Vastutusrikkamate tööde (kontrolli nõudvad tooted) puhul konsulteerib ja teeb koostööd vahetu juhi või koordinaatori või meistriga. Keevitaja kasutab oma töös järgmist keevitusviisi: (MIG/MAG 135, 136).

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks keevitaja:
• On tutvunud tööjooniste, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS)
• Saab õigesti valida töövahendeid ja keevitusvahendeid
• Oskab seadistada keevitusseadmeid ja valida režiime
• Saab nõetekohalselt töökoha korraldada
• Oskab isikukaitsevahendeid valida
• Oskab teha detailide ja koostude ettevalmistust ja koostamist
• Teab, kuidas teostada kvaliteedi kontrolli ja vajadusel parandada defekte
• Oskab TIG keevitust ja detailide järeltöötlemist

Õppe sisu:
1.1 TIG-keevitamine ja detailide järeltöötlemine
1.1.1 Metallide keevitamine TIG-tehnologiat kasutades.
1.1.1.1 Pööramatu torude keevitamine asendis H-L045. Juureõmblused.
1.1.1.2 Pööramatu torude keevitamine asendis H-L045. Välised õmblused.
1.1.2 Vahekontrolli tegemine
1.1.3 Valmis toote järeltöötlemine.
1.2 Eksamiks ettevalmistus
1.3 EKSAM

Õppekeskkonna kirjeldus:
Nii teooreetiline kui ka praktiline osa toimuvad aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis ja töökojas on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel). Samuti väljastame praktilise poole õppeks nii isikukaitse kui ka töövahendid.

Õppematerjalide loend:
WPS-id vastavalt valitud sertifitseerimise läbimiseks

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Keevitada kokku kaks detaili vastavalt WPS-ile.

Hindamismeetod: Praktiline eksam

Hindamiskriteeriumid:
• Visuaalne kontroll
• Radiograafiline uuring
• Vajadusel ka bending-test
• Eeldusel, et kõik nõutavad katsed on edukalt läbitud ja eksamikomisjonil puuduvad märkused, eksam loetakse edukalt sooritatuks ja õppijale väljastatakse sertifikaat.

Väljastatavad dokumendid:
Sertifikaat (ISO 9606-1 standart või EN 287-1 standart) eeldusel, et näidis on edukalt läbinud kõiki katseid.

Sisu lühikirjeldus:
Kursus on mõeldud metallivaldkonna töötajatele (edasijõudnud tase), kes oma igapäevases töös puutuvad kokku ja vajavad kõrgkvaliteetse ja täpse keevitustöid. Kursus on suunatud professionaalsete praktiliste oskuste omandamisele. Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada omandatud teadmisi, nimelt keevitada erinevaid materjale ja detaile seoses oma igapäevaste tööülesannete täitmisega kasutades instrumente ja keevitusapparaate. Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õpilane on valmis töötama või praktikat sooritama.

Lõpliku tulemuse kujunemine:
Hinnatakse
1) Erialase terminoloogia tundmine ja kasutamine, praktilise osa edukat läbimist planeeritud õppetööst.
2) Eksamil detaili kokkukeevitamine vastavalt WPS-ile.

Õppekava kinnitatud: 01.12.2019