Eesti keele kursuste kvaliteedi tagamise alused ja tasumine

Kvaliteedi tagamise alused

1. Õppekavade kvaliteedi tagamine
1.1 Õppekavade koostamisel on lähtutud täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist.
1.2 Õppekavad on välja töötatud koostöös keeleõpetajatega.
1.3 Õppekavad kinnitab OÜ A1koolitus.ee juhatus.
1.4 Õppekavade ülevaatamine ja täiendamine toimub vastavalt vajadusele kursuste planeerimise ja ettevalmistamise käigus, kuid mitte harvem kui kord aastas.

2. Õpetajate kvalifikatsioon
2.1 OÜ A1koolitus.ee õpetajatel on keeleõpetamiseks vajalik kvalifikatsioon, mis tõendab õpetatava keele valdamist ja võõrkeeleõpetuseks vajalikke pedagoogilisi oskusi. Keelekursusi võivad läbi viia filoloogilise või muu kõrgharidusega õpetajad,  kellel on varasem täiskasvanutele võõrkeele õpetamise kogemus. Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavate kursuste juhendaja on kõik filoloogilise kõrgharidusega.
2.2 Kõik õpetajad järgivad oma töös OÜ A1koolitus.ee sätestatud nõudeid heale keeletunnile.
2.3 Õppekvaliteedi tagamiseks korraldab OÜ A1koolitus.ee regulaarseid täiendkoolitusi ja korraldab oma kooli õpetajatele kogemuste vahetamiseks ja tagasiside analüüsiks õpitubasid.

3. Õppekeskkond
3.1 
Veebipõhine ja klassiõpe.
3.2 OÜ A1koolitus.ee õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Pae tn 29.
3.3 Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud klassiruum, mis on sisustatud laudade ja toolidega 20–30-le õppijale.
3.4 Õpperuumid on varustatud arvuti, projektori, CD-mängija, tahvli ning riiulitega õppematerjalide tarbeks.
3.5 Lisaks õpperuumile on  avatud kontoriruum, kus asub paljundusmasin, printer, tasuta kohviautomaat ja veeautomaat.
3.6 Kõikides ruumides on internetiühendus.
3.7 OÜ a1koolitus.ee kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

E-õppe kirjeldus:
Kontaktõppega paralleelselt kasutame veebiõpet Microsoft Teams keskkonnas, millele on lisatud liides Forms, mis võimaldab läbi viia teadmiste vahekontrolli. Microsoft Teams keskkond võimaldab kasutada eri formaatides erinevaid abivahendeid, samuti vajadusel saab võimaldada ligipääsu kontrollorganile õppeprotsessi kvaliteedi hindamiseks.


4. Tagasiside
4.1 Keeltekursustel osalejad täidavad koolituse lõpus tagasiside küsitluse lehe, andes hinnangu nii kursuse korralduslikule poolele, õppekeskkonnale kui ka selle sisule. Tagasiside küsitlusel palutakse hinnata õppematerjale, õppemetoodikat  ja tundide ülesehitust ning teha ettepanekuid õppetöö sisu ja vormi täiustamiseks.
4.2 Lisaks on võimalik igal õppijal anda omaalgatuslikult tagasisidet jooksvalt kursuse toimumise ajal või pärast kursuse lõppu e-posti aadressil info@a1koolitus.ee või telefonil 5696 5440. 
4.3 Õppijatelt saadud tagasiside on aluseks nii keelekursuste sisulise kui ka korraldusliku külje parendamiseks. Kaks korda aastas koostab keeltekooli juhtkond saadud tagasisidest põhjaliku ülevaate ning analüüsib seda koostöös õpetajatega. Vajadusel viiakse seejärel sisse muudatused õpetöö sisulise ja korraldusliku külje edasiarenduseks.


Keelekursuste eest tasumine

Keelekursuste eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Kursuse eest tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Vastastikusel kokkuleppel on võimalik kursuse eest tasuda osamaksetena, mille suurus ja tasumise tähtajad määratakse kindlaks OÜ A1koolitus.ee ja õppija vahelises lepingus.
Keeltekursustel osaleja, kui ta on kursuste eest tasunud eraisikuna, saab tuludeklaratsiooni esitamisel taotleda maksu- ja tolliametist tulumaksutagastust 20% kursuse maksumusest.

Keelekursusel osalejal on õigus kursusest loobuda ja õppetasu tagasi taotleda pärast esimest keeletundi. Taotlus juba tasutud  õppetasu tagastamiseks tuleb saata e-posti aadressile info@a1koolitus.ee järgmisel tööpäeval pärast esimest keeletundi. Pärast seda harilikult õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (näiteks tõsine haigestumine, pikk välislähetus), saab õppija liituda järgmise grupiga. 

Juhul kui õppija katkestab kursusel osalemise hiljem ja on katkestamise hetkeks tasunud ainult osa õppetasust, on ta kohustatud tasuma kogu kursuse eest vastavalt OÜ A1koolitus.ee poolt väljastatud arvele. 

OÜ A1koolitus.ee süül katkenud kursuse puhul tagastatakse osalejatele ärajäänud tundide eest vastav õppemaksu osa.

OÜ A1koolitus.ee-l on õigus kursusel osaleja kursuselt välja arvata tähtajaks õppemaksu tasumata jätmise korral.