Keevitustootmise meistri koolitus

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee).

Õppekava nimetus: Keevitustootmise meistri koolitus– 100 ak.t.

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 521 Mehaanika ja metallitöö.

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus.

Õppekeeled: Eesti keel ja vene keel

Toimumisaeg: Aastaringselt, 14 õppepäeva.

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal või elektrooniliselt.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused:Isikud, kes soovivad saada keevitustööde meistriks. 3-aastane praktilise töötamise kogemus keevitustootmises (koordinaator, tehnoloog, keevitaja). 

 

Paigutamine rühmadesse: Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse olemasolevate teadmiste taset ja kõnekeelt.

 

Õppe kogumaht (ak.t.):100 akadeemilist ak.t

• Teooria 80 ak.t
• Praktika 20 ak.t

• Iseseisev töö 60 ak.t (ei kuulu 100 ak.t sisse)

 

 

Õppemeetodid: Teoreetilised loengud. Praktikaõpe individuaalsel keevituskohal koosneb instruktori erinevate ülesannete täitmisest. 

Õppe eesmärk: Kursuse lõppedes oskab õpilane organiseerida keevitajate tööd ja täita töödejuhataja ülesandeid.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks meister :

 1. Tunneb ehitustoodete standardi EN 1090 alla käivate toodete valmistamise nõuded;
 2. Planeerib ja täidab oma töötegevust .
 3. Kasutab vajadusel keevitusdokumentatsiooni vastavalt standardite EN ISO 3834 ja EN 1090-2 nõuetele;
 4. Tunneb keevituse kvaliteeti (EN ISO 5817) mõjutavaid tegureid ja arvestab nendega tootmises;
 5. Eristab visuaalselt keevitusprotsesse (protsessid 111 , 135 , 136 ,141)
 6. Loeb tehnoloogilist kaarti (WPS) . standart EN ISO 15609-1
 7. Teeb põhjalikku eelarvestustust tootmises.
 8. Kontrollib keevitusjooniste- ja keevitus tingmärkide vastavust standardile EN ISO 2553;
 9. Analüüsib tehnilisi nõudeid keevituskonstruktsioonile;
 10. Saab aru visuaalse kontrollist, kasutab keevisõmbluse šabloone ja mõõtevahendeid.
 11. Teab keevitajate tööülesandeid vastavalt standartile (EN ISO 9606-1)

Õppe sisu:

1. Keevitusprotsessid ja keevitusseadmed ( põhimõisted ) 10 ak.t

1.1       TIG keevitus .

1.2       MIG/MAG keevitus .

1.3       MMA keevitus .

1.4       Gaasilõikamine ( propaan + hapnik)
1.5       Kaitsegaasid.

 

2. Materjalide käitumine keevitamisel ja kuumutamisel  10 ak.t

2.1       Standart EN ISO 13920. Keevituskonstruktsioonide tolerantsid ja kõrvalekalded.

2.2       Metallide märgistus.

3. Standart EN ISO 2553 . 10 ak.t

3.1       Keevitusõmblused.

3.2       Keevisliited .

3.3       Keevisliideste graafiline kujutis.

 

4. WPS ( EN 15609-1 ) 10 ak.t

4.1       Keevitusjuhendi tehniline sisu ( WPS ) .

4.2       Lugemisoskus WPS .

 

5. Standart EN ISO 5817 10 ak.t

5.1       tööde vastuvõtmise tasemed

5.2       Ettevalmistus enne keevitamist.

5.3       Keevitusprotsessi defektide tekkimise põhjused.
5.4       Defektide hindamine.

 

6. Standart ISO 9606-1 10 ak.t

6.1     Standardiga tutvumine .

6.2     Sertifitseerimise eeldused vastavalt ISO 9606 – 1
6.3     Sertifitseerimise ettevalmistamine vastavalt 9606 – 1
6.4     Sertifitseerimiseks valmistumine
6.5     Nõuded sertifitseerimist läbiviivatele organisatsioonidele.

7.  Tutvustus standart ISO 3834 , 1090   10 ak.t
7.1     Tootmise sertifitseerimise nõuded.
7.2     Kvaliteet : mittevastavus ja parandusmeetmed, jälgitavus
7.3     Nõuete ülevaatus , tehnilised ülevaated .
7.4     Keevituse jälgimine ja kontroll : keevitamine , kontroll – mittepurustavad meetodid .

 

Praktika OÜ A1koolitus.ee õppetöökojas mahuga 10 ak/h (TIG , MIG/MAG , MMA , gaasilõikamine )

 

Õppekeskkonna kirjeldus: Nii teoreetiline kui ka praktiline osa toimuvad aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis ja töökojas on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel). Samuti väljastame praktilise poole õppeks nii isikukaitse kui ka töövahendid.

 

Õppematerjalide loend: DVS õppematerjalid.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% teooria ja praktika tundidest. Lisaks tuleb sooritada teoreetiline lõputest.


Hindamismeetod: 
Teooria testid.

 

Lõpliku tulemuse kujunemine:
Hinnatakse: Erialase terminoloogia tundmist ja kasutamist, praktilise osa edukat läbimist planeeritud õppetööst. Teoreetilise eksami testi sooritamine.

 

Hindamiskriteeriumid:
Vähemalt 60% õigeid vastuseid 20 küsimusest.

 

Väljastatavad dokumendid: Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 80% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

Sisu lühikirjeldus: Kursus on mõeldud metallivaldkonna töötajatele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku ja vajavad kõrg kvaliteetseid ja täpseid keevitustöid. Kursus on suunatud professionaalse teoreetiliste ja praktiliste teadmiste omandamisele. Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada omandatud teadmisi, nimelt kontrollida, organiseerida ja juhtida keevitusettevõttes keevitajate tööd

 

Nõuded koolitaja kompetentsile: Tehniline või tootmisalane haridus, rakenduslik haridus või pidev keevitusalane töö 10 aastat.

Õpetaja: Leonid Žhilyaev.


Õppekava kinnitatud:
03.02.2023