Keevituse koolitus MIG/MAG

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee).

Õppekava nimetus: Keevituse koolitus MIG/MAG – 160 ak.t.

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 521 Mehaanika ja metallitöö.
4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid.

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus.

Õppekeeled: Eesti keel, vene keel või inglise keel.

Toimumisaeg: Aastaringselt, 20 õppepäeva.

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal või elektrooniliselt.

 

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt tingimustele. Õppima võetakse kõik vähemalt 18. aastased soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal. Katsetestil veendutakse, et õpingute alustaja on aru saanud mis distsipliiniga on tegu, ja kas ta on võimeline ette antud ülesandeid täitma.

 

Paigutamine rühmadesse: Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse olemasolevate teadmiste taset ja kõnekeelt.

 

Õppe kogumaht (ak.t.):
160 akadeemilist tundi, millest:

 • 40 ak.t. on teooriat mis viiakse läbi õppeklassis,
 • 116 ak.t. on praktikat mis viiakse läbi kooli keevitustöökojas,
 • 4 ak.t. on erialane nõustamine, eksamiks ettevalmistamisel (sisaldab õppekavas ette nähtud proovitööd ja hilisemat proovitöö analüüsi).


Õppemeetodid
: Teoreetilised loengud. Praktikaõpe individuaalsel keevituskohal koosneb instruktori erinevate ülesannete täitmisest. 

Iseseisev töö: Teooria loengutel saadud materjalide läbitöötamine (30 ak.t), iseseisev töö ei kuulu õppemahu (160 ak.t) hulka.

Veebipõhine õpe: Ei ole. On võimalik rakendada teooria osale, kui kontaktõpe ei ole lubatud.

Õppe eesmärk: Kursuse lõpus keevitaja keevitab MIG/MAG meetodiga vastavalt WPS-ile.

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks keevitaja:

 1. Kasutab tööjooniseid, tööjuhendit ja tehnoloogilist kaarti (WPS).
 2. Valib õigesti töö- ja keevitusvahendeid.
 3. Organiseerib ohutu töökeskkonda (ventilatsioon ja maandus).
 4. valib enesekaitse vahendeid (mask ja riietus).
 5. Teeb detailide ja koostude ettevalmistust ja koostamist jooniste järgi.
 6. Keevitab MIG/MAG
 7. Valib keevitusrežiime vastavalt püstitatud ülesandele.
 8. Valib keevitusmaterjale (keevitus traadid, kaitsegaas).
 9. Teostab visuaalset kontrolli, kasutades keevisõmbluse šabloone ja mõõtevahendeid.

 

Õppe sisu:

 1. Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine.

1.1       Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine.

1.2       Töövahendite ja tööriistade valimine.

1.3       Keevitusahendite valimine.

1.4       Keevitusseadmete seadistamine.

1.5       Nõuetekohase töökoha korraldamine.

1.6       Isikukaitsevahendite valimine.

 1. Detailide ja koostude ettevalmistamine ja kontrollimine.

2.1       Detaili ettevalmistamine ja koostamine.

2.2       Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine.

 1. Materjaliõpetus.

3.1       Metalli omadused.

3.2       Terased. Omadused ja nende kasutamine.

3.3       Metallide märgistus.

 

 

 

 1. Poolautomaat MIG/MAG keevitamine ja detailide järel töötlemine.

4.1       MIG/MAG olemus. MIG/MAG põhimõte. Metallide keevitamine MIG/MAG – tehnoloogiat kasutades.

4.2       Keevitusseadmed. Põleti ehitus.

4.3       Keevismaterjalid. Kaitsegaasid EN-ISO 14175 järgi. Keevitustraat EN-ISO 14341  ja EN-ISO 17632 järgi.

4.4       Keevitustehnoloogia. Keevituskaar, keevituse režiimid ja nende valik.

4.5       Keevitustehnika. Keevituspõleti õige nurk.
Keevitustraadi liikumine keevisvannis.

4.6       Teraste keevitamine ja keevise juure kaitse.

4.7       Keevitamine asendites PB, PD, PE, PA, PF, PC.

 

 1. Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine.

5.1       Koosti kontrollimine.

5.2       Keevisõmbluste kontrollimine ja defektide parandamine.

5.3       Lõppkontrolli teostamine.

 

 1. Eksamiks ettevalmistus.

6.1     Proovitöö reaalse eksami tingimustes: kahe detaili keevitus MIG/MAG meetodil instruktori juuresolekul.

6.2     Proovitöö tulemuste analüüs.
Proovitöö tulemuste analüüsi käigus õppija koos instruktoriga analüüsib juureläbimit ja kontrollib visuaalselt keevisõmbluse kvaliteeti.


Õppekeskkonna kirjeldus: 
Nii teoreetiline kui ka praktiline osa toimuvad aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis ja töökojas on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel). Samuti väljastame praktilise poole õppeks nii isikukaitse kui ka töövahendid.

 

Õppematerjalide loend: DVS õppematerjalid. T. Karaganova “Keevitus sütitav idee”
ja A. Laansoo “Keevitamine”.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% teooria ja praktika tundidest. Lisaks tuleb sooritada teoreetiline lõputest ja keevitada kokku kaks detaili MIG/MAG meetodil vastavalt WPS-ile .


Hindamismeetod:
Teooria testid ja kahe detaili keevitus MIG/MAG meetodil.

 

Lõpliku tulemuse kujunemine:
Hinnatakse:

Erialase terminoloogia tundmist ja kasutamist, praktilise osa edukat läbimist planeeritud õppetööst. Teoreetilise eksami testi sooritamine ja praktilise ülesande täitmine keevitusmeetodit MIG/MAG kasutades vastavalt WPS-ile.

 

Hindamiskriteeriumid:
Vähemalt 60% õigeid vastuseid 20 küsimusest. Keevitab kaks detaili MIG/MAG meetodil vastavalt WPS-ile.

 

Väljastatavad dokumendid: Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 80% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

 

Sisu lühikirjeldus: Kursus on mõeldud metallivaldkonna töötajatele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku ja vajavad kõrg kvaliteetseid ja täpseid keevitustöid. Kursus on suunatud professionaalse teoreetiliste ja praktiliste teadmiste omandamisele. Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada omandatud teadmisi, nimelt keevitada erinevaid materjale ja detaile seoses oma igapäevaste tööülesannete täitmisega kasutades instrumente ja keevitusaparaate. Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õpilane on valmis töötama või praktikat sooritama.

 

Nõuded koolitaja kompetentsile: Tehniline või tootmisalane haridus, rakenduslik haridus või pidev keevitusalane töö 10 aastat. Kogemus täiskasvanute koolitajana 2 aastat.

  

Teooria õpetaja: Artur Lohvart.

Praktika õpetaja: Leonid Žhilyaev.


Õppekava kinnitatud:
 24.04.2020