B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1Koolitus.ee.


Õppekavarühm: Keeleõpe.


Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument.


Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
250 akadeemilist tundi (150 auditoorset tundi, 100 tundi iseseisvat ja praktilist tööd). Veebipõhine õpe 75 akadeemilist tundi, klassiõpe 75 akadeemilist tundi.


E-õppe kirjeldus:
Kontaktõppega paralleelselt kasutame veebiõpet Microsoft Teams keskkonnas, millele on lisatud liides Forms, mis võimaldab läbi viia teadmiste vahekontrolli. Microsoft Teams keskkond võimaldab kasutada eri formaatides erinevaid abivahendeid, samuti vajadusel saab võimaldada ligipääsu kontrollorganile õppeprotsessi kvaliteedi hindamiseks.


Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes on lõpetanud A2 taseme keelekursuse või on sooritanud riikliku A2 taseme eksami või on sooritanud enne kursusele kinnitamist iseseisvalt veebipõhise testi tasemel A2, esitades vatava dokumendi või oma soorituse tulemuse. Vajadusel saab õppija sooritada testi ka koolituskeskuses. Testi aluseks on SA Innove nõuetele vastavad testid.


Õppe eesmärk:
Omandada keeleoskuse tase B1 – iseseisev keelekasutaja.


Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks õppija mõistab olulist endale tuttaval teemal (nt töö, kool, vaba aeg vm); koostab lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal; kirjeldab kogemusi, sündmusi, eesmärke ning põhjendab lühidalt oma seisukohti ja plaane.


Kuulamisoskus
Õppija mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikestest lugudest tuttavatel teemadel, millega puutub igapäevaselt kokku tööl, koolis, vabal ajal jne; mõistab lihtsas sõnastuses faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel.


Rääkimisoskus
Õppija räägib üldsõnaliselt igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires; kirjeldab lühidalt olukordi või sündmusi, unistusi ja tundeid; sõnastab lihtlausetena oma vajadusi; selgitab  probleeme ja avaldab arvamust.


Lugemisoskus
Õppija mõistab lihtsamaid tekste, mille temaatika on seotud igapäevaeluga (perekond, hobid, töö, reisimine jne) või tema eriala- või huvivaldkonnaga.


Kirjutamisoskus
Õppija kirjutab tuttaval teemal üldsõnalisi seotud tekste, kasutades lihtlauseid; kirjeldab lühidalt sündmusi, reaktsioone ja tundeid tuttavatel teemadel; kirjutab nii ametlikke kui isiklikke kirju, edastades infot konkreetsel teemal, küsides teavet.Õppesisu teemavaldkondade kaupa:

 1. Endast ja teistest rääkimine
  Pere, suguvõsa, kommete, peretraditsioonide kirjeldamine.
 1. Haridus
  Õppe- ja päevakava, vajalikud õppevahendid; vestlus õppe, edasijõudmise, käitumise, suhtlusoskuse teemal.
 1. Elukutse, amet ja töö
  Töö, töösuhted, töökorraldus asutuses, elukutsevalik; info enda või teiste ameti ja töökoha kohta; tööpäeva kirjeldus.
 1. Teenindus
  Info leidmine telefoni või interneti teel; info jagamine; pöördumiste põhjuste selgitamine.
 1. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
  Elukeskkond, ümbruskond kodus, tööl ja koolis; elamistingimused;
  kodukoha ja selle ümbruse kirjeldamine; kinnisvara ost-müük, renditingimused;
  reklaam.
 1. Enesetunne ja tervis
  Enesetunne, haigused; sport ja tervis; arsti juures; teenuste hinnad, maksetingimused; oma seisundi kirjeldamine; isiklik hügieen.
 1. Vaba aeg ja meelelahutus
  Vaba aeg, meelelahutus; vaba aja sisustamise viisid ja plaanid, võimalused; vaba aja veetmisega seotud sündmuste kirjeldamine.
 1. Sisseostud ja hinnad
  Hinnad, maksud, kaup; info hankimine ja jagamine erinevate poodide, nende asukoha, seal pakutavate kaupade, nende hinna ja maksetingimuste kohta; kauba kirjeldamine.
 1. Söök ja jook
  Söök, jook, söögikohad; info erinevate söögi- ja joogikohtade kohta; toitlustusasutuste kirjalikest reklaamidest, menüüst arusaamine; laua reserveerimine; jookide ning söökide tellimine.
 1. Inimeste suhted ühiskonnas
  Sõbra või sõpruskonna kirjeldamine; rühmituse või organisatsiooni eesmärkidest, tegevusest ja meeldejäävatest sündmustes rääkimine.
 1. Keskkond, kohad, loodus, ilm
  Ümbruskond, elukeskkond; looduse kaitsmine; kodukandi, looduse ja vaatamisväärsuste kirjeldamine; geograafilised ja kultuurilised iseärasused; ilmastiku kirjeldamine; kaardid, skeemid, infovoldikud.
 1. Kultuur ja keeled, keelte õppimine
  Üritused, kultuur, sport, muusika, keeled; info Eesti kultuuri kohta; info hankimine kultuurisündmuste toimumise koha, aja, piletihinna ja esinejate kohta.
 1. Reisimine, transport, vaatamisväärsused
  Huvitavad kohad, harrastused; info ja soovitused reiside ja matkade kohta; turismireisid; reisielamuste kirjeldamine.

Grammatika

 • Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
 • Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
 • Asesõna. Põhivormid.
 • Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis. Tegevusnimed, ühendtegusõnad.
 • Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
 • Küsisõnad.

Õppemeetodid:
Traditsioonilised õppemeetodid (individuaalne ja frontaalne töö), aktiivõpe (paaristöö,
video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, tekstide lugemine ja analüüsimine jms).


Praktiline töö:
Jooksvad praktilised tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.


Koolitaja kvalifikatsioon:
Koolitajal on diplom kõrgema kutsekvalifikatsiooni omandamise kohta (Tallinna Ülikool), magistrikraad või vastav kvalifikatsioon. Eesti keel ja kirjandus. Dok.nr. 991328, 02.06.1983 a.
Pärnu Saksa Tehnoloogiakool 2006–2011 a. Kutseharidus, Kutseõppeasutuse õpetaja.

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool 2012–2013 a. Kutseharidus, Kutseõppeasutuse õpetaja.

Loksa Gümnaasium 2014–2019. Üldharidus, õpetaja.


Õppekeskkonna kirjeldus: 

Veebipõhine ja klassiõpe. OÜ a1koolitus.ee õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Pae tn 29. Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud klassiruum, mis on sisustatud laudade ja toolidega 20–30-le õppijale. Õpperuumid on varustatud arvutiga, projektoriga, CD-mängijaga, tahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumile on  avatud kontoriruum, kus asub paljundusmasin, printer, tasuta kohviautomaat, ja veeautomaat. Kõikides ruumides on internetiühendus.
OÜ A1koolitus.ee kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.


Õppematerjalide loend:
www.keeletee.ee
https://sonaveeb.ee/
www.eki.ee
www.miksike.ee
www.els.leveranse.com
www.ut.ee/keeleweb2
www.pangloss.eu
web.meis.ee/testest
www.efant.ee
www.kke.ee
www.meis.ee/raamatukogu
www.koolielu.ee/waramu
https://www.eki.ee/dict/qs/
https://www.eki.ee/dict/vsl/
www.err.ee

M. Simmul, I. Mangus “Tere jälle!“
M. Simmul, I. Mangus „Tere taas!“
M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti“
M. Pesti „K nagu Kihnu“
L. Kingissepp, M. Kitsnik „Naljaga pooleks“
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik „Keel selgeks“
K. Saarso „Käsikäes“
L. Kingisepp, P. Kärtner „Mängime ja keel saab selgeks“
Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut
Põhiõpik on Mare Kitsik „Eesti keele õpik B1, B2“.Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene B1 taseme lõputest/eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. Positiivseks soorituseks on vaja saavutada vähemalt 60% maksimumtulemusest. Testi ja hindamise aluseks on võetud SA Innove nõuetele vastavad testid ning hindamisjuhendid.


Hindamismeetod/hindamiskriteeriumid:

 • Kuulamine – saab aru küsimustest ja kuuldud infost, raadio- ning telesaadete põhisisust.
 • Lugemine – mõistab tekstide sisu, saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldustest, saab aru tööga seotud sõnavarast ja tekstidest, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.
 • Rääkimine – räägib ettevalmistuseta endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst, plaanidest ja kavatsustest.
 • Kirjutamine – koostab seostatud teksti, kirjeldab oma kogemusi ja muljeid, moodustab grammatiliselt korrektseid lauseid.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud: õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% maksimumtulemusest. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, A1Koolitus.ee registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja koolitusfirma juhataja poolt.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud (lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab koolitusfirma juhataja.

 

Õppekava kinnitatud: 03.07.2020