A1-taseme eesti suhtluskeele täienduskoolitus

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1Koolitus.ee


Õppekavarühm: Keeleõpe


Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 120 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on kontaktõpet ja 40 tundi iseseisvat tööd.


Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument.


Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega.


Õppe eesmärk: Omandada keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.


Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija:

 • saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö), kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
 • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab esitada küsimusi teiste kohta ja vastat enda kohta esitatud küsimustele, suudab suhelda lihtsas keeles, kui partner teda aitab, oskab väga lihtsalt kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd
 • oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku teadet/kirja, täita formulare.

Õppesisu teemavaldkondade kaupa:

 • Isikuandmed ja pere. Dokumendid
 • Tervitused, kõneetikett, tutvumine, tutvustamine, lihtsam enesekohane informatsioon.
 • Tähestik, eesti keele hääldus, eesti nimed, ankeediandmed, küsisõnad.
 • Kodumaa, rahvused, keeled
 • Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Eesti ja kodumaa võrdlemine. Rahvused ja keeled.
 • Eesti geograafia, suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine.
 • Haridus, elukutse, töö
 • Õpingud, elukutse valik. Erialad ja ametid. Keeleoskus. Tööpakkumiskuulutused, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine.
 • Teenindus ja kaubandus
 • Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne.
 • Kõnetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine.
 • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
 • Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused.
 • Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid.
 • Faktiinfo mõistmine ja kasutamine. Kutse.
 • Söök ja jook
 • Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Menüü mõistmine, tellimine.

 

 • Info meie ümber
 • Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused.
 • Ilm ja loodus
 • Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad.
 • Reisimine, transport, puhkus
 • Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Teeküsimine ja juhatamine.
 • Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine.
 • Kodu ja olme
 • Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Külaliste kutsumine.
 • Keha, tervis ja tervishoid. Riided
 • Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Apteegis.

 

 • Minu päev ja aeg
 • Päeva kirjeldus. Tegevused. Ajamõisted ja kokkulepped.

Grammatika:

 • Tähestik. Hääldamine. Kirjutamine.
 • Nimisõna: käänded, mitmus, ühildumine omadussõnaga.
 • Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad.
 • Isikuline asesõna. Põhivormid.
 • Tegusõna. Pööramine olevikus ja lihtminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis.
 • Muutumatud sõnad. Sidesõnad ja määrsõnad.
 • Küsisõnad.

Õppemeetodid: Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, lugemis- kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Iseseisev töö: Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.


Õppekeskkonna kirjeldus: Veebipõhine ja klassiõpe. OÜ a1koolitus.ee õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Pae tn 29. Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud klassiruum, mis on sisustatud laudade ja toolidega 20–30-le õppijale. Õpperuumid on varustatud arvutiga, projektoriga, CD-mängijaga, tahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumile on  avatud kontoriruum, kus asub paljundusmasin, printer, tasuta kohviautomaat, ja veeautomaat. Kõikides ruumides on internetiühendus.
OÜ A1koolitus.ee kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.


Õppematerjalide loend:
www.keeletee.ee
https://sonaveeb.ee/
www.eki.ee

www.miksike.ee
www.els.leveranse.com
www.ut.ee/keeleweb2
www.pangloss.eu
web.meis.ee/testest
www.efant.ee
www.kke.ee
www.meis.ee/raamatukogu
www.koolielu.ee/waramu
https://www.eki.ee/dict/qs/

https://www.eki.ee/dict/vsl/
www.err.ee

Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut
M. Simmul, I. Mangus „Tere!“
M. Simmul, I. Mangus “Tere jälle!“
M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti“
M. Kitsnik „Kirjuta mulle“
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik „Keel selgeks“
L. Kingisepp, M.Ilves „Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele kõnelemisoskuse arendamiseks A2-tasemele”
L. Kingisepp, M.Ilves „Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele lugemisoskuse arendamiseks A2-tasemele”
L. Kingisepp, P. Kärtner „Mängime ja keel saab selgeks“
Põhiõpik on „Tere” või „E nagu Eesti“.


Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene A1 taseme lõputest/eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. Positiivseks soorituseks on vaja saavutada vähemalt 60% maksimumtulemusest. Testi ja hindamise aluseks on võetud SA Innove nõuetele vastavad testid ning hindamisjuhendid.


Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama..

Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.

Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust.

Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate.


Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend): Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud: õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% maksimumtulemusest. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, A1Koolitus.ee registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja koolitusfirma juhataja poolt.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud (lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab koolitusfirma juhataja.


Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Eesti keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemust. Kõik eesti keele õpetajad on läbi viinud eesti keele tasemeksamiks ettevalmistamise kursuseid.


Õpetaja: Susan Pahk


Õppekava kinnitamise aeg: 09.05.2022