A1-taseme eesti suhtluskeele täienduskoolitus

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1Koolitus.ee

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 80 akadeemilist tundi, millest 20 akadeemilist tundi on iseseisvat tööd.

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega.

Õppe eesmärk: Omandada keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija:

 • saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt;
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
 • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab esitada küsimusi teiste kohta ja vastata enda kohta esitatud küsimustele, suudab suhelda lihtsas keeles, kui partner teda aitab, oskab väga lihtsalt kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi;

Õppesisu teemavaldkondade kaupa:

 • Isikuandmed ja pere. Dokumendid
 • Tervitused, tutvumine, tutvustamine, lihtsam enesekohane informatsioon.
 • Tähestik, eesti keele hääldus, eesti nimed, ankeediandmed.
 • Kodumaa, rahvused, keeled
 • Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Rahvused ja keeled.
 • Eesti suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine.
 • Erialad ja ametid. Keeleoskus.
 • Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne.
 • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
 • Söök ja jook
 • Ilm ja loodus. Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. 
 • Minu päev ja aeg. Päeva kirjeldus. Tegevused.

Grammatika:

 • Tähestik. Hääldamine. Kirjutamine.
 • Nimisõna: käänded (nimetav, omastav, osastav, nimetva käände mitmus).
 • Arvsõna. Põhiarvsõnad.
 • Isikuline asesõna.
 • Tegusõna. Pööramine olevikus, käsk ja keeld.
 • Muutumatud sõnad. Sidesõnad ja määrsõnad.
 • Küsisõnad.: Kellel? Millel? Kellele? Millele? Kus? kust? Kuhu?

Õppemeetodid: Rollimängud, Keelekliki video vaatamine ja harjutuste lahendamine; lugemis- kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Iseseisev töö: Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine.

Õppekeskkonna kirjeldus: Veebipõhine ja klassiõpe. OÜ a1koolitus.ee õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Pae tn 29. Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud klassiruum, mis on sisustatud laudade ja toolidega 20–30-le õppijale. Õpperuumid on varustatud arvutiga, projektoriga, CD-mängijaga, tahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumile on  avatud kontoriruum, kus asub paljundusmasin, printer, tasuta kohviautomaat, ja veeautomaat. Kõikides ruumides on internetiühendus.
OÜ A1koolitus.ee kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Õppematerjalide loend:

Põhiõpik: M. Simmul, I. Mangus „Tere!“
www.keeletee.ee
https://sonaveeb.ee/
www.eki.ee
www.miksike.ee
web.meis.ee/testest
L. Kingisepp, P. Kärtner „Mängime ja keel saab selgeks“

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 80% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene A1 taseme lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. Positiivseks soorituseks on vaja saavutada vähemalt 60% maksimumtulemusest. Testi ja hindamise aluseks on võetud SA Innove nõuetele vastavad testid ning hindamisjuhendid.

Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama..

Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, tundmatutest sõnadest saab aru teksti sisu baasil.

Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma tegevustest, tervise muredest, ilmast, elukohast, toidust.

Kirjutamine – oskab koostada lühikesi lauseid õpitud teemade piires.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tõend väljastatakse isikule siis, kui õppija katkestab õpingud. Sellisel juhul kantakse tõendile vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales. Tõendi allkirjastab koolitusfirma juhataja.

Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule, kelle teadmisi hinnati koolituse käigus vastavalt õpiväljunditele ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tunnistusele märgitakse A1Koolitus.ee registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja koolitusfirma juhataja poolt.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Eesti keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemust. Kõik eesti keele õpetajad on läbi viinud eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamise kursuseid.

Õpetaja: Tiiu Mihelson

Kõrgem pedagoogiline haridus omandatud Tallinna Ed. Vilde nimelises Pedagoogilises Instituudis; Tallinna Ülikooli inglise keele põhikooli õpetaja kutsetunnistus; Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži infotehnoloogi kutsetunnistus.

Õppekava kinnitamise aeg: 09.05.2022