Metalli gaasilõikuse koolitus (gaasilõikaja)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: A1koolitus OÜ (a1koolitus.ee)

Õppekava nimetus: Metalli gaasilõikuse koolitus (gaasilõikaja) – 48 ak/h

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 521 Mehaanika ja metallitöö.

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus.

Õppekeeled: Eesti keel, vene keel või inglise keel.

Toimumisaeg: Aastaringselt, 6 õppepäeva.

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal või elektrooniliselt.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt tingimustele. Õppima võetakse kõik vähemalt 18. aastased soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal. Katsetestil veendutakse, et õpingute alustaja on aru saanud mis distsipliiniga on tegu, ja kas ta on võimeline ette antud ülesandeid täitma.

Paigutamine rühmadesse: Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse olemasolevate teadmiste taset ja kõnekeelt.

Õppe kogumaht (ak/h):

48 akadeemilist tundi, millest:

 • 24 ak/h teooria, viiakse läbi klassiruumis
 • 24 ak/h praktika, keevitustöökojas, eksam

 

Õppemeetodid: Teoreetilised loengud. Praktikaõpe individuaalsel keevituskohal koosneb instruktori erinevate ülesannete täitmisest. 

Iseseisev töö: Teooria loengutel saadud materjalide läbitöötamine (12 at), iseseisev töö ei kuulu õppemahu (48 ak.t) hulka.

Veebipõhine õpe: Ei ole. On võimalik rakendada teooria osale, kui kontaktõpe ei ole lubatud.

Õppe eesmärk: Kursuse lõpuks keevitaja kasutab gaasilõikurit

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks keevitaja:

 1. Loeb tööjooniseid, tööjuhendeid.
 2. Valib õigesti töö- ja kaitsevahendeid
 3. Organiseerib ohutu töökeskkonda (ventilatsioon ja maandus).
 4. Valib isikukaitsevahendid (mask, tööriided)
 5. Töötleb metalli gaasilõikuriga
 1. Reguleerib režiime gaasilõikuril vastavalt ülesandele.

 

Koolituse sisu:

 1. Gaasilõikaja kasutamise reeglid
 2. Uue gaasilõikaja eelkatsetus
 3. Gaasilõikaja probleemid ja lahendused
 4. Gaasilõikaja kasutamise reeglid
 5. Uue lõikuri eelkatsetamine.
 6. Huulik ja lõikepea.
 7. Injektor ja segamiskamber
 8. Ventiilid
 9. Voolikuliitmike tihenduspinnad 

Eksamiks ettevalmistus
Proovitöö tulemuste analüüs

 

Õppekeskkonna kirjeldus: Nii teoreetiline kui ka praktiline osa toimuvad aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis ja töökojas on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel). Samuti väljastame praktilise poole õppeks nii isikukaitse kui ka töövahendid.

 

Õppematerjalide loend: DVS õppematerjalid. T. Karaganova “Keevitus sütitav idee” ja A. Laansoo “Keevitamine”.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% teooria ja praktika tundidest. Lisaks on vaja sooritada eksamitest teoorias ja praktilises osas tuleb töödelda metalli gaasilõikuriga hindamiskriteeriumidele vastavalt.

 

Hindamismeetodid: Teoreetiline test ja praktiline ülesanne: metalli lõikamine gaasilõikuriga

 

Lõpliku tulemuse kujunemine:
Hinnatakse: Erialase terminoloogia tundmist ja kasutamist, praktilise osa edukat läbimist planeeritud õppetööst. Teoreetilise eksami testi sooritamine ja praktilise ülesande: metalli töötlemine gaasilõikuriga

 

Hindamiskriteeriumid: testi 20 küsimusest vähemalt 60% õigeid vastuseid. Hinnatakse ka metalli töötlemise üldist oskust gaasilõikuriga.

 

Väljastatavad dokumendid: Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 80% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

Sisu lühikirjeldus: Kursus on mõeldud metallivaldkonna töötajatele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku metallitöödega (antud juhul gaasilõikusega). Kursus on suunatud professionaalse teoreetiliste ja praktiliste teadmiste omandamisele. Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada omandatud teadmisi, nimelt gaaslõigata erinevaid materjale ja detaile seoses oma igapäevaste tööülesannete täitmisega kasutades instrumente ja keevitusaparaate. Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õpilane on valmis töötama või praktikat sooritama.

 

Nõuded koolitaja kompetentsile: Tehniline või tootmisalane haridus, rakenduslik haridus või pidev keevitusalane töö 10 aastat. Kogemus täiskasvanute koolitajana 2 aastat.

  

Praktika õpetaja: Anatoli Tamm.


Õppekava kinnitatud:
 27.06.2022