Ekskavaatorijuhi koolitus 60 ak.h (algajatele)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee).

Õppekava nimetus: Ekskavaatorijuhi koolitus 60 ak.h

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus algajatele.

Õppekavarühm: Tehnika, tootmine ja ehitus

Toimumisaeg: Aastaringselt, 7 õppepäeva.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Põhiharidus. Kõigile huvilistele (vanus vähemalt 18a.). Vajalik on normaalne füüsiline vorm ja soov asuda tööle ekskavaatorijuhina.

Õpiväljundid: Tunneb masina ehitust, ekspluatatsiooni reegleid ja nende kasutamist. Oskab teostada põhitööd järgides tööohutuse nõudeid. Teostab mehhanismide ja sõlmede ülevaatust ning reguleerimist enne töö alustamist. teostab pinnase planeerimist, teisaldamist ja  töötlemist, teostab mullatöid. Tunneb tööohutuse nõudeid.

Õppe kogumaht: 60 ak.h (auditoorne töö 30 ak.h, praktiline töö ja tehniline hooldus 30 ak.h). Iseseisev töö 30 ak.h.

Õppe sisu: Üldandmed ekskavaatoritest. Ekskavaatorite ehitus ja tehnilised omadused.  Hüdraulika ja hüdroseadmed. Sisepõlemismootorid.  Tööseadmed. Mehhanismide, sõlmede ja agregaatide ehitus.  Kruntide liigitus ja nende omadused.   Ekskavaatorite kasutamine ja tööde teostamine mullatöödel ning pinnase planeerimisel. Masinate  juhtimine  ja tehniline hooldamine.  Töökaitse  ja tuleohutusnõuded. 

Õppekeskkonna kirjeldus: teooria toimub õppeklassis, kus on plakatid, näidisõppematerjalid ja videomaterjalid. 

Õppematerjalide loend: Ohutujuhend ekskavaatoriga töötajale,  ekskavaatori operaatori käsiraamat, Ekskavaator-laduri kasutus- ja hooldusjuhend, OÜ A1koolitus õppematerjalid. 

Praktiline õpe: Töökaitse alane juhendamine. Tutvumine juhtimis seadmetega ekskavaatoril. Praktiliste töövõtete harjutamine: ekskavaatori hooldustööd, kaevetööde ja planeerimistööde harjutamine pinnase või puistematerjali kuhja abil ilma aluspinnasesse kraavi kaevamiseta, tagasitäide ja planeerimistööd. Praktikal  toimub töövõtete õppimine juhendaja juhendamisel vastavalt  tööülesannete loetelule. OÜ A1koolitus koolitab ekskavaatori juhte koos lepingulise partneriga ja viib praktikaõpet läbi kooli territooriumil.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös.  Hinnatakse erialase õpiväljundite tundmist ja kasutamist. Õpilane peab läbima praktika, sooritama proovitöö, sooritama suulise eksami.  Kui on täidetud kõik tingimused, väljastatakse kooli poolt  tunnistus  õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, väljastatakse talle tõend koolituse osalemise kohta. 

Õpetaja: Anatoli Tamm. Täiskasvanute koolituse kogemus 10 a.

Praktika juhendaja: Valeri Tsudovski. Tööstaaž masinatel 22 aastat, täiskasvanute koolitamise kogemus tootmises 5 aastat.

Õppekava kinnitatud28. märts 2022