Koolitus, siseviimistlus ja välisviimistlus töötades dekoratiivsete värvidega (algajatele)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee)

Õppekava nimetus: Koolitus, siseviimistlus ja välisviimistlus töötades dekoratiivsete värvidega

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus algajatele 

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Toimumisaeg: Aastaringselt, 7 tööpäeva

Õppekeel: Eesti keel, vene keel ja inglise keel

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast), kes soovivad omandada oskuse dekoratiivsete värvidega töötamiseks ja tulevikus selles valdkonnas ka tööd alustada. NB! Tervislik seisund peab võimaldama tööd ehitusvaldkonnas.

 

Õppe kogumaht:

Teooria: 8 akadeemilist tundi

 • Dekoratiivvärvidega töötamise ohutustehnika
 • Dekoratiivsete värvide teoreetiline põhiuuring
 • Tööriistadega töötamise teoreetiline põhiuuring
 • Teoreetiline uuring töö kohta materjalidega, mida kasutatakse ruumi korrektseks pakendamiseks

 

Praktika: 46 akadeemilist tundi 

 • Ruumide korrektse pakendamise praktiline uurimine
 • Dekoratiivvärvide ja tööriistadega töötamise praktiline uurimine

 

Õpiväljundid: 

Pärast kursuse läbimist:

 • Õpilane omab vajalikke teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi töös dekoratiivsete värvidega
 • Õpilane tunneb ja järgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ning valdab õigeid ja ratsionaalseid töövõtteid
 • Õpilane tunneb ja järgib kvaliteedinõudeid tööde teostamisel
 • Õpilane tunneb töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ja järgib neid dekoratiivsete värvidega töö teostamisel

 

Koolituse eesmärk: Õpilane peab muutuma tööturul konkurentsivõimeliseks ning olema valmis ka professionaalseks tegevuseks dekoratiivtööde aplikaatorina ettevõtetes

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga: Kutsestandard –  “ Aplikaator – tase А”

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse Ehitus Art Design OÜ õppematerjale

Õppekeskkonna kirjeldus: Teoreetiline ja praktiline osa toimuvad aadressidel Pae 29, Tallinn või Tartu mnt 80 J, Tallinn. Teoreetilised klassid on klassid, mis on varustatud õppimiseks vajalike tehniliste vahenditega. Kooliklass, kus toimub teoreetiline koolitus, on varustatud ka esitluste projektoriga. Praktiline töö toimub selleks ette nähtud ruumides, kus on kastid, millel on kõik dekoratiivsete värvidega töötamiseks vajalikud tööriistad, samuti dekoratiivsed värvid ise. Õpilased kasutavad õppimise ajal dekoratiivsete värvidega töötamiseks kaasaegseid tööriistu.

Võimalik õpe ka veebikeskkonnas (GVO Conference), õppe alustamisel veebikeskkonnas saadetakse registreerunud isikule posti teel kõik vajalikud materjalid treeninguteks-lõputöö ja teadmiste kontroll tuleb sooritada siiski vahetult õppeklassis/õppetöökojas.

 

Hindamine:

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 • Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses
 • Teha 2 praktilist ülesannet kooli õppebaasis

 

Hindamiskriteeriumid:

Praktiliste tööde teostamisel on järgitud tööülesannet, tööde tehnoloogiat ning kvaliteedinõudeid, samuti töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö erinevatel etappidel. 

 

Väljastatavad dokumendid:

Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 60% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

Õppekava kinnitatud: 25.04.2022