Minilaaduri (Bobcati) juht 35 ak.h (algajatele)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee).

Õppekava nimetus: Minilaaduri (Bobcati) juhi koolitus 35 ak.h. 

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus algajatele.

Õppekavarühm: Tehnika, tootmine ja ehitus

Toimumisaeg: Aastaringselt, 5 õppepäeva  ( 1 õppepäev on 7 ak.h).

Õpiväljundid: Tunneb  masina ehitust, ekspluatatsiooni reegleid ja nende kasutamist. Oskab teostada põhilisi töid, järgides tööohutuse nõuded. Õpilane on võimeline töötama iseseisvalt, vastutama oma tööülesannete täitmise eest. Oskab teostada tehnilist seisukorra kontrolli, masina tööks ettevalmistamisel. Oskab masinat käivitada, juhtida, seisata ning liikuda erinevates tingimustes, sooritades vajalikke tööoperatsioone. Oskab täita tehnohooldusgraafikut.Teab lastide ohutu laadimise ja kinnitamise võtteid ja kinnitusvahendeid.

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt tingimustele.

Õppe kogumaht: 35 ak.h.
Millest teooria on 14 ak.h ehk 2 õppepäeva. Kirjalik eksam 7 ak.h ehk 1 õppepäev.
Praktiline osa 14 ak.h ehk 2 õppepäeva.


Õppe sisu

Kontaktõpe:  Masinate ehitus. Hüdraulika ja hüdroseadmed. Masinate kasutamine ja hooldamine. Tööde teostamine. Tööohutus.

Praktiline tegevus: Sooritatakse lõpetamiseelne praktika töökeskkonas. Töövõtete õppimine juhendaja juhendamisel.

 

Õppekeskkond: Teoreetiline väljaõpe toimub OÜ A1koolitus.ee õppeklassis, aadressiga Pae 29 Tallinn.

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid ja OÜ A1koolitus.ee õppematerjale.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpilane on osalenud vähemalt 80% ulatuses õppetöös.  Suuline eksam. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid. Kui õpiväljundid on saavutatud  ja  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õpilasele kahvellaadurijuhi eriala tunnistus õppe läbimise kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Õpetaja: Anatoli Tamm. Täiskasvanute koolituse kogemus 10 a.

Praktika juhendaja: Valeri Tsudovski. Tööstaaž masinatel 22 aastat, täiskasvanute koolitamise kogemus tootmises 5 aastat.

Õppekava kinnitatud: 28. märts 2022