Toru keevitus TIG 141, MMA 111 asendites PH L045, PH. Keevitatavad materjalid: roostevaba (CrNi terased) ja madalsüsinik teras.

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee)

Õppekava nimetus: Toru keevitus TIG 141, MMA 111 asendites PH L045, PH. Keevitatavad materjalid: roostevaba (CrNi terased) ja madalsüsinik teras – 178 ak.t.

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi vtentsid.

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus.

Õppekeeled: Eesti keel, vene keel või inglise keel.

Toimumisaeg: Aastaringselt, 23 õppepäeva.

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal või elektrooniliselt.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt tingimustele. Õppima võetakse kõik vähemalt 18. aastased soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal.

Paigutamine rühmadesse: Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse olemasolevate teadmiste taset ja kõnekeelt.

Õppe kogumaht (ak.t.):
178 akadeemilist tundi, millest:

 • 20 ak.t. on teooriat,
 • 140 ak.t. on praktikat,
 • 14 ak.t. on eksamiks ettevalmistus – visuaalne kontroll
 • 4 ak.t. on erialane nõustamine, eksamiks ettevalmistamisel.

 

Õppemeetodid: Teoreetilised loengud. Praktikaõpe individuaalsel keevituskohal koosneb instruktori erinevate ülesannete täitmisest.

Iseseisev töö: Teooria loengutel saadud materjalide läbitöötamine.

Veebipõhine õpe: Ei ole.

Õppe eesmärk: Kursuse lõpus keevitaja peab sooritama teoreetilise testi ja põkk-keevitama 2 toru asendites PH L045 või PH keevitusprotsesside MMA 111 või TIG 141 järgi.

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks keevitaja:

 1. On tutvunud tööjooniste, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS).
 2. Oskab õigesti valida töö- ja keevitusvahendeid.
 3. Oskab organseerida ohtutu töökeskkonda (ventilatsioon ja maandus).
 4. Oskab valida enesekaitse vahendeid (mask ja riietus).
 5. Oskab teha detailide ja koostude ettevalmistust ja koostamist jooniste järgi.
 6. Teab kuidas kasutada keevitusseadmeid ja tehnoloogiat keevitamisel sulamatu folfram elektroodiga kaitsegaasi keskkonnas (Argoon).
 7. Teab kuidas kasutada käsikaarkeevituse sedmeid ja tehnoloogiat.
 8. Oskab valida keevitusrežiime vastavalt püstitatud ülesandele.
 9. Oskab valida keevitusmaterjale (sulavad elektroodid, keevisvardad, folfram elektroodid ja kaitsegaas.)
 10. Oskab teostada visuaalset kontrolli, kasutades keevisõmbluse šabloone ja mõõtevahended.

 

Õppe sisu:

 1. Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine

1.1       Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine.

1.2       Tööriistade valimine.

1.3        Keevitusmaterjalide valimine.

1.4        Keevitusvahendite valimine ja seadistamine.

1.5        Ohutu töökeskkonna organiseerimine.

1.6        Isikukaitsevahendite valimine.

 

 1. Detailide ja koostude ettevalmistamine ja kontrollimine

2.1       Detaili ettevalmistamine ja koostamine.

2.2       Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine.

 

 

 1. Materjaliõpetus

3.1       Metallide liigitus ja omadused.

3.2       Mustad metallid ja nende sulamid: terased, legeerterased, CrNi terased. Omadused ja nende kasutamine.

3.3       Metallide märgistus.

 

 1. Käsikaarkeevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine

4.1       Käsikaarkeevituse olemus ja põhimõte.

4.2       Käsikaarkeevituse elektroodid. Elektroodide tähistamine EN ISO 2560-A järgi.

4.3       Keevisõmblused, nende märgistus joonisel EN ISO 2553.

4.4       Keevitustehnoloogiad. Keevituskaar. Kaare pikkus. Käsikaarkeevituse režiimid. Režiimide valik.

4.5       Keevitustehnika. Keevisõmbluste tüübid ja elektoodi erinevate liikumiste tüübid. Elektroodi õige nurk eri keevitusprotsessides.

4.6       Valtside peale sulatamine tasapinnale asendites PA, PF, PC, PE.

4.7       Põkk õmblus. Keevitamine asendites PA, PF, PC.

4.8       Nurkliides. Keevitamine asendites PB, PF, PD.

4.9       Kahe toru keevitamine põkkõmblusena asendites PA, PH, PH L045.

4.10     Visuaalse kontrolli tegemine.

4.11     Valmis toote järeltöötlemine.

 

 1. Keevitamine folfram elektroodiga kaitsegaas keskkonnas argoon (TIG 141)

5.1       Folfram elektroodiga keevitamise olemus. Olulised mõisted ja TIG- keevituse kasutamise kohad.

5.2       Keevituse seadmed. Põleti ehitus ja voolikute komplekteerimine.

5.3       Keevismaterjalid. Kaitsegaasid EN ISO 14175 järgi. Volframelektroodid EN ISO 6848 järgi. Keevisvardad EN ISO 636 järgi.

5.4       Keevitustehnoloogiad. Keevituskaar. TIG keevituse režiimid ja nende valik.

5.5       Keevitustehnika. Keevituspõleti ja lisaaine varda õige nurk.
Keevituspõleti ja lisaaine varda liikumine keevisvannis.

5.6       Roostevaba (CrNi) teraste keevitamine ja keevise juure kaitse.

5.7       Valtside peale sulatamine tasapinnale asendites PA, PF, PC.

5.8       Põkkõmbluste keevitamine asendites PA, PF, PC.

5.9       Nurkõmbluste keevitamine asendites PB, PF, PD.

5.10     Torude põkkõmbluste keevitamine asendis PA (põõratav).

5.11     Pööramatute torude keevitamine asendis PH 2045 ja PH.
Juureõmblus ja välised õmblused.

 

 1. Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine

6.1       Koosti kontrollimine.

6.2       Keevisõmbluste kontrollimine ja defektide parandamine.

6.3       Lõppkontrolli teostamine.

 1. Eksamiks ettevalmistus 
 1. Visuaalne kontroll

 

Õppekeskkonna kirjeldus: Nii teooreetiline kui ka praktiline osa toimuvad aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis ja töökojas on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel). Samuti väljastame praktilise poole õppeks nii isikukaitse kui ka töövahendid.

 

Õppematerjalide loend: DVS õppematerjalid. T. Karaganova “Keevitus sütitav idee” ja A. Laansoo “Keevtamine”.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% teooria ja praktika tundidest. Lisaks tuleb sooritada teoreetiline lõputest ja keevitada kokku detaili vastavalt WPS-ile vastavalt hindamiskriteeriumitele.

 

Hindamismeetod:
Kahe toru põkk-keevitus MMA 111 või TIG 141 keevitusega, asendites PH, PHL 045.

 

Hindamiskriteeriumid:
Vähemalt 60% õigeid vastuseid 20 küsimusest. Keevitaja sertifikaadi saamise praktiline eksam standardi EN ISO 9606-1 järgi.

 

Väljastatavad dokumendid:  Keevitaja sertifikaat EN ISO 9606-1 järgi, juhul kui on täidetud kõik tingimused selle saamiseks ning kooli tunnistus õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 80% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

Sisu lühikirjeldus: Kursus on mõeldud metallivaldkonna töötajatele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku ja vajavad kõrg kvaliteetseid ja täpseid keevitustöid. Kursus on suunatud professionaalse teoreetiliste ja praktiliste teadmiste omandamisele. Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada omandatud teadmisi, nimelt keevitada erinevaid materjale ja detaile seoses oma igapäevaste tööülesannete täitmisega kasutades instrumente ja keevitusaparaate. Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õpilane on valmis töötama või praktikat sooritama.

 

Lõpliku tulemuse kujunemine:
Hinnatakse

 • Erialase terminoloogia tundmist ja kasutamist, praktilise osa edukat läbimist planeeritud õppetööst. Teoreetilise eksami testi sooritamine ja praktlise ülesande täitmine keevtusmeetodite MMA 111 või TIG 141 abil toru põkk-keevitamine asendites PH või PH L045.
 • Visuaalsel kontrollil detaili kokkukeevitamine vastavalt WPS-ile.

 

Nõuded koolitaja kompetentsile:
Tehniline või tootmisalane haridus, rakenduslik haridus või pidev keevitusalane töö 10 aastat. Kogemus täiskasvanute koolitajana 2 aastat.

  

Teooria õpetaja: Tatjana Karaganova

Praktika õpetaja: Leonid Žhilyaev


Õppekava kinnitatud:
 24.04.2020