TIG 141 keevitaja ettevalmistus sertifitseerimiseks (alumiinium)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee)

Õppekava nimetus: TIG 141 keevitaja ettevalmistus sertifitseerimiseks (alumiinium) – 28 a.t.

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppekeeled: Eesti keel, vene keel või inglise keel

Toimumisaeg: Aastaringselt, 4 õppepäeva.

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt tingimustele. Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal.

Paigutamine rühmadesse: Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse olemasolevate teadmiste taset ja kõnekeelt.

Õppe kogumaht (ak.t.):
28 akadeemilist tundi, millest:
• 14 ak.t. on praktikat,
• 14 ak.t. on eksamiks ettevalmistus – visuaalne kontroll

Õppemeetodid: Praktikaõpe individuaalsel keevituskohal koosneb instruktori erinevate ülesannete täitmisest.

Veebipõhine õpe: Ei ole

Õppe eesmärk: Koolituse lõpuks keevitaja koostab ja keevitab mitmesuguseid keevistooteid, detaile ning ehituskonstruktsioone. Vastutusrikkamate tööde (kontrolli nõudvad tooted) puhul konsulteerib ja teeb koostööd vahetu juhi, koordinaatori või meistriga. Keevitaja kasutab oma töös järgmist keevitusviisi: TIG-keevitus (141).

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks keevitaja:

  • On tutvunud tööjooniste, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS)
  • Saab õigesti valida töövahendeid ja keevitusvahendeid
  • Oskab seadistada keevitusseadmeid ja valida režiime
  • Saab nõetekohalselt töökoha korraldada
  • Oskab isikukaitsevahendeid valida
  • Oskab teha detailide ja koostude ettevalmistust ja koostamist
  • Teab, kuidas teostada kvaliteedi kontrolli ja vajadusel parandada defekte
  • Oskab TIG keevitust ja detailide järeltöötlemist

 

Õppe sisu:

1.1        Töökoha korrldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine

1.1.1    Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine

1.1.2    Töövahendite valimine

1.1.3    Keevitusahendite valimine

1.1.4    Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine

1.1.5    Nõetekohase töökoha korraldamine

1.1.6    Isikukaitsevahendite valimine

1.2        Detailide ja koostude ettevalmistime ja kontrollimine

1.2.1   Detailide ettevalmistamine ja koostamine

1.2.2    Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine.

1.3        Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine

1.3.1    Keevisõmbluste kontrollimine ja defektide parandamine

1.3.2    Koosti kontrollimine

1.3.3    Lõppkontrolli tegemine

1.4        TIG-keevitamine (alumiinium) ja detailide järeltöötlemine

1.4.1    Metallide keevitamine TIG-tehnologiat kasutades (alumiinium).

1.4.1.1        Põkkõmbluste lõtkuga keevitamine asendites PA, PF

1.4.1.2        Servatud torude põkkõmbluste keevitamine asendis PA (pööratav)

1.4.1.3        Pööramatu torude keevitamine asendis H-L045. Juureõmblused.

1.4.1.4        Pööramatu torude keevitamine asendis H-L045. Välised õmblused.

1.4.2    Vahekontrolli tegemine

1.4.3    Valmis toote järeltöötlemine.

1.5        Eksamiks ettevalmistus
1.6        Visuaalne kontroll

 

Õppekeskkonna kirjeldus:

Nii teooreetiline kui ka praktiline osa toimuvad aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis ja töökojas on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel). Samuti väljastame praktilise poole õppeks nii isikukaitse kui ka töövahendid.

Õppematerjalide loend: WPS-id vastavalt valitud sertifitseerimise läbimiseks

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb keevitada kokku detaili vastavalt WPS-ile vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Sisu lühikirjeldus: Kursus on mõeldud metallivaldkonna töötajatele (edasijõudnud tase), kes oma igapäevases töös puutuvad kokku ja vajavad kõrgkvaliteetseid ja täpseid keevitustöid. Kursus on suunatud professionaalsete praktiliste oskuste omandamisele. Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada omandatud teadmisi, nimelt keevitada erinevaid materjale ja detaile seoses oma igapäevaste tööülesannete täitmisega kasutades instrumente ja keevitusaparaate. Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õpilane on valmis töötama või praktikat sooritama.

Lõpliku tulemuse kujunemine: Hinnatakse

  • Erialase terminoloogia tundmist ja kasutamist, praktilise osa edukat läbimist planeeritud õppetööst.
  • Visuaalsel kontrollil detaili kokkukeevitamine vastavalt WPS-ile.

Õppekava kinnitatud: 01.12.2019