Sild- ja pukk-kraana juhi pädevuse tõendamise eksam 6 ak.t.

Täienduskoolitusasutuse nimetus: A1koolitus OÜ (a1koolitus.ee)

Õppekava nimetus: Sild- ja pukk-kraana juhi pädevuse tõendamine

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: Tehnika, tootmine ja ehitus

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus.

Õppekeeled: Eesti keel, vene keel.

Toimumisaeg: Aastaringselt, 1 õppepäev.

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal või elektrooniliselt.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: 

Õppima võetakse kõik vähemalt 18. aastased soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded.

Paigutamine rühmadesse: Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse olemasolevate teadmiste taset ja kõnekeelt.

Õppe kogumaht: 6 ak.t

Õppemeetodid: Teoreetilised loengud ja praktika.

Eksami sisu:

Üldandmed kraanadest.  Jõuseadmed ja hüdraulika. Juhtimisseadmed.  Tööseadmed: tropid, lastihaardeseadmed, nooleseadmed.  Metallkonstruktsioonid ja tugi- ning pöördeseadmed. Kraana õige paigaldamine. Ohutus- ja elektriseadmed. Kraanade ekspluatatsioon. Tehniline hooldus. Autokraanade töö organiseerimine: laadimistööd, montaažitööd. Troppija signalisatsioon. Töökaitse  ja tuleohutusnõuded.

Proovitöö tulemuste analüüs (praktika ettevõtte kokkuvõtte alusel)

 

Eksamiks ettevalmistus

Soovi korral tohib õpilane enne eksami algust korrata üle teoorias õpitu, selleks antakse 2 tundi

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  Teoreetiline osa toimub aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel).

 

Nõuded eksami edukaks sooritamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Lisaks on vaja sooritada eksamitest teoorias ja praktilises osas tuleb teostada eksamitöö hindamiskriteeriumidele vastavalt.

 

Hindamismeetodid: Teoreetiline test ja praktiline ülesanne: Teostab tõstetöid sild- ja pukk-kraanaga.

 

Lõpliku tulemuse kujunemine:
Hinnatakse: Erialase terminoloogia tundmist ja kasutamist, praktilise osa edukat läbimist planeeritud õppetööst. Teoreetilise eksami testi sooritamine ja praktilise ülesande: Teostab tõstetöid sild- ja pukk-kraanaga.

Hindamiskriteeriumid: testi küsimustest vähemalt 60% õigeid vastuseid. Hinnatakse ka üldist oskust autokraanaga töötamisel (praktika ettevõtte kokkuvõtte alusel)

 

Väljastatavad dokumendid: Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus eksamikomisjoni-ja komisjonis osalenud Inspecta Estonia OÜ inspektori kinnitusega eksami eduka läbimise kohta.

Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 80% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

Sisu lühikirjeldus: Kursus on mõeldud Sild- ja pukk-kraana töötajatele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku tõstetöödega Sild- ja pukk-kraana abil.

Kursus on suunatud professionaalse teoreetiliste ja praktiliste teadmiste omandamisele. Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada omandatud teadmisi,tunneb kraana ehitust, ekspluatatsiooni reeglid ja nende kasutamist. Oskab teostada põhitöid järgides tööohutuse nõuded.  Kursuse läbinud ja kutseeksami sooritanud õpilane on valmis töötama või praktikat sooritama.

 

Eksamikomisjoni kuuluvad Inspecta Estonia OÜ ja A1 koolitus.ee esindajad.

  

Teooria õpetaja: Anatoli Tamm.

Praktika õpe: EMET TMV AKTSIASELTS


Õppekava kinnitatud:
 06.03.2023