Poolautomaat (MIG/MAG 135,136) koolitus + MMA 111

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee)

Õppekava nimetus: Poolautomaat (MIG/MAG 135,136) koolitus + MMA 111 – 178 a.t.

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppekeeled: Eesti keel, vene keel või inglise keel

Toimumisaeg: Aastaringselt, 23 õppepäeva.

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt tingimustele. Õppima võetakse kõik vähemalt 18. aastased soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal.

Paigutamine rühmadesse: Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse olemasolevate teadmiste taset ja kõnekeelt.

Õppe kogumaht (ak.t.):
178 akadeemilist tundi, millest:

 • 20 ak.t. on teooriat,
 • 140 ak.t. on praktikat,
 • 14 ak.t. on eksamiks ettevalmistus – visuaalne kontroll
 • 4 ak.t. on erialane nõustamine.

Õppemeetodid: Teoreetilised loengud. Praktikaõpe individuaalsel keevituskohal koosneb instruktori erinevate ülesannete täitmisest.

Iseseisev töö: Teooria loengutel saadud materjalide läbitöötamine.

Veebipõhine õpe: Ei ole

Õppe eesmärk: Koolituse lõpuks keevitaja koostab ja keevitab mitmesuguseid keevistooteid, detaile ning ehituskonstruktsioone. Vastutusrikkamate tööde (kontrolli nõudvad tooted) puhul konsulteerib ja teeb koostööd vahetu juhi, koordinaatori või meistriga. 4. taseme keevitaja kasutab oma töös järgmisi keevitusviise: poolautomaatkeevitus (MIG/MAG 135, 136 + MMA 111).

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks keevitaja:

 • On tutvunud tööjooniste, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS)
 • Saab õigesti valida töövahendeid ja keevitusvahendeid
 • Oskab seadistada keevitusseadmeid ja valida režiime
 • Saab nõuetekohaselt töökoha korraldada
 • Oskab isikukaitsevahendeid valida
 • Oskab teha detailide ja koostude ettevalmistust ja koostamist
 • Teab, kuidas teostada kvaliteedi kontrolli ja vajadusel parandada defekte
 • Oskab teha poolautomaatseid keevitustöid ja detaile järel töödelda

 

Õppe sisu:

1.1      Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine

1.1.1    Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine

1.1.2    Töövahendite valimine

1.1.3    Keevitusahendite valimine

1.1.4    Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine

1.1.5    Nõuetekohase töökoha korraldamine

1.1.6    Isikukaitsevahendite valimine

1.2      Detailide ja koostude ettevalmistamine ja kontrollimine

1.2.1    Detailide ettevalmistamine ja koostamine

1.2.2    Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine.

1.3      Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine

1.3.1    Keevisõmbluste kontrollimine ja defektide parandamine

1.3.2    Koosti kontrollimine

1.3.3    Lõppkontrolli tegemine

1.4      Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine

1.4.1    Poolautomaatsete kee4vitustööde tegemine

1.4.1.1        Kaare süütamine

1.4.1.2        Valtside pealesulatamine tasapinnale asendites PA, PF, PC, PE

1.4.1.3        T-õmbluste keevitamine asendites PA, PF, PC, PE, PB, PD

1.4.1.4        Põkkõmbluste lõtkuga keevitamine asendites PA, PF, PC, PE

1.4.2    Vahekontrolli tegemine

1.4.3    Valmis toote järeltöötlemine

1.5        Eksamiks ettevalmistus

1.6        Visuaalne kontroll

 

Õppekeskkonna kirjeldus: Nii teooreetiline kui ka praktiline osa toimuvad aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis ja töökojas on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel). Samuti väljastame praktilise poole õppeks nii isikukaitse kui ka töövahendid.

Õppematerjalide loend:DVS õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% teooria ja praktika tundidest. Lisaks tuleb sooritada teoreetiline lõputest ja keevitada kokku detaili vastavalt WPS-ile vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod:
Kirjalik teoreetiline lõputest

Hindamiskriteeriumid:
Vähemalt 18 õiget vastust 20 küsimustest – arvestatud.

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem, kui pooltes tundides.

Sisu lühikirjeldus: Kursus on mõeldud metallivaldkonna töötajatele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku ja vajavad kõrgkvaliteetseid ja täpseid keevitustöid. Kursus on suunatud professionaalse teoreetiliste ja praktiliste teadmiste omandamisele. Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada omandatud teadmisi, nimelt keevitada erinevaid materjale ja detaile seoses oma igapäevaste tööülesannete täitmisega kasutades instrumente ja keevitusaparaate. Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õpilane on valmis töötama või praktikat sooritama.

Lõpliku tulemuse kujunemine:
Hinnatakse

 • Erialase terminoloogia tundmist ja kasutamist, praktilise osa edukat läbimist planeeritud õppetööst.
 • Visuaalsel kontrollil detaili kokku keevitamine vastavalt WPS-ile.

Õppekava kinnitatud: 01.12.2019