Õmbleja algkursus 40 ak.h.

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee) 

Õppekava nimetus: Õmblusoskuste koolitus 

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus 

Õpperühm: Tootmine ja töötlemine 

Toimumisaeg:  Aastaringselt. 3 korda nädalas, 4 nädala jooksul

Õppekeel: Eesti keel, vene keel ja inglise keel

 

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast), kes soovivad omandada oskuse õmblusega ja tulevikus selles valdkonnas ka tööd alustada. NB! Tervislik seisund peab võimaldama tööd ehitusvaldkonnas.

 

Lühikirjeldus:
Õmblusoskuste õpetus hõlmab käsitöö põhiteadmiste ja õmblemistehnikate omandamist ning oskuste arendamist töötamaks seadmetega.
Koolituse käigus õpitakse valima materjale ja töövahendeid, töötama lõikeplaanide järgi, ühendama tooteosad, andma tooteile kuju jne. Lisaks võib kasutada ka arvutitarkvara ja seadmeid, mis aitavad toodete valmistamisprotsessi parendada ja kiirendada. Oluline pole õppida ainult tehnoloogiaid, vaid ka saada praktilisi kogemusi ja luua oma projekte. 

 

Õppe kogumaht:

Teooria: 16 akadeemilist tundi 

 • Ohutustehnika õmblustööriistade ja masinatega töötamiseks
 • Erinevate õmblusmaterjalide teoreetiline põhiuuring

 

Praktika: 24 akadeemilist tundi 

 • Praktiline uuring tööga materjalidega, mida kasutatakse rõivatööstuses
 • Õmblusvahenditega töötamise praktiline uurimine

 

Õpiväljundid: 

Pärast kursuse läbimist:

 • Õpilasel on vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused õmblusvahenditega töötamise valdkonnas
 • Õpilane teab ja järgib töö tehnoloogilist järjestust
 • Õpilane teab ja vastab tööde teostamisel kvaliteedinõuetele
 • Õpilane teab töökaitse-ja ohutusnõudeid ning järgib neid õmblusmaterjalide ja-tööriistadega töötamisel
 • Õpilasel on vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused sirgete õmbluste õmblemiseks
 • Õpilane vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused lihtsa padjapüüri õmblemiseks

 

Koolituse eesmärk: Õpilane peab muutuma tööturul konkurentsivõimeliseks ning olema valmis ka professionaalseks tegevuseks rätsepana ettevõtetes.

Töökoha korraldus ja töövahendite ettevalmistamine on eduka ja ohutu töö aluseks.
Eduka ja ohutu õmblemistöö tagamiseks on vajalik:

 

 1. Õige töökoha korraldamine: eraldada tööalale piisavalt ruumi, paigaldada vajalikud seadmed, valmistada ette töölaua ja materjalide hoidmise kohad.
 1. Töövahendite ettevalmistamine: kontrollida õmblusmasina seisukorda, veenduda, et on piisavalt niite, nõelu ja muid vajalikke tarbekaupu.
 1. Õppida põhilisi õmblustehnikaid: uurida erinevaid kangastöötlusmeetodeid, osata töötada erinevat liiki materjalidega.
 1. Säilitada õiget kehahoiakut: säilitamaks tervist ja vältimaks seljaprobleeme.
 1. Seadmete teenindamine: regulaarselt kontrollida õmblusmasina ja muude vahendite seisukorda, tagamaks maksimaalset efektiivsust ja turvalisust töö ajal.

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga:

Kutsestandard – “A-taseme rätsepp”

 

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse Ehitus Art Design OÜ õppematerjale

 

Õppekeskkonna kirjeldus: Teoreetiline ja praktiline osa on aadressil Pae29/Tartu mnt 80J, Tallinn. Teoreetilised klassid on klassid, mis on varustatud õppimiseks vajalike tehniliste vahenditega. Kooliklass, kus toimub teoreetiline koolitus, on varustatud ka esitluste projektoriga. Praktiline töö toimub selleks ette nähtud ruumides, kus on kastid, millel on kõik dekoratiivsete värvidega töötamiseks vajalikud tööriistad, samuti dekoratiivsed värvid ise. Õpilased kasutavad õppimise ajal dekoratiivsete värvidega töötamiseks kaasaegseid tööriistu.

 

Hindamine:
Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 • Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses
 • Teha 2 praktilist ülesannet kooli õppebaasis

 

Hindamiskriteeriumid:

Praktiliste tööde teostamisel on järgitud tööülesannet, tööde tehnoloogiat ning kvaliteedinõudeid, samuti töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö erinevatel etappidel.

 

Väljastatavad dokumendid:

Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 60% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

Õpetaja: Oksana Karlovska. Töökogemus 21 aastat, täiskasvanute õpetamise kogemus tootmises 10 aastat.

 

Õppekava kinnitatud: 04.05.2023