Puidust ja puitplaadist valmistatud mööbli koostaja koolitus 80 ak.t.

Täienduskoolitusasutuse nimetus: A1koolitus OÜ (a1koolitus.ee)

Õppekava nimetus: Puidust ja puitplaadist valmistatud mööbli koostaja koolitus algajatele.

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit) Tisler

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus.

Õppekeeled: Eesti keel, vene keel või inglise keel.

Toimumisaeg: Aastaringselt, 10 õppepäeva.

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal või elektrooniliselt.

 

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused:  koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt tingimustele. Õppima võetakse kõik vähemalt 18. aastased soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal. Katsetestil veendutakse, et õpingute alustaja on aru saanud mis distsipliiniga on tegu, ja kas ta on võimeline ette antud ülesandeid täitma.

 

Paigutamine rühmadesse: Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse olemasolevate teadmiste taset ja kõnekeelt.

 

Õppe kogumaht (ak.t.):

80 akadeemilist tundi, millest:

  • 20 ak.t. on teooriat, mis viiakse läbi erinevatel objektidel vastavalt olukorra spetsiifikale.
  • 60 ak.t. on praktikat, mis viiakse läbi erinevatel objektidel.

Õppemeetodid: Teoreetilised loengud. Praktikaõpe individuaalsel koosneb instruktori erinevate ülesannete täitmisest.   

Iseseisev töö: Teooria loengutel saadud materjalide läbitöötamine (30 at), iseseisev töö ei kuulu õppemahu (80 ak.t) hulka.

Veebipõhine õpe: Ei ole. On võimalik rakendada teooria osale, kui kontaktõpe ei ole lubatud.

 

Õppe eesmärk: omandada oskused: jooniste lugemine, tööplaani koostamine, imööbli detailide kokkupanek, köögitehnika installatsioon ja tasapindade ning kattepaneelide mõõtulõikus ja paigaldus.

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks mööbli kokkupanija:

• Koostab mööbli iseseisvalt vastavalt tootja joonistele täites kõiki ohutustehnika ja hoolsuse nõudeid.
• Valib õigesti töövahendeid.
• Organiseerib ohutu töökeskkonna.
• Valib enesekaitse vahendeid.
• Teeb detailide ja ettevalmistust ja koostamist jooniste järgi.
• Teostab visuaalset kontrolli, kasutades jooniseid, šabloone ja mõõtevahendeid.

 

Õppe sisu: 

Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine.

1.       Tööjoonise, tööjuhendiga tutvumine.

2.       Töövahendite ja tööriistade valimine.

3.       Nõuetekohase töökoha korraldamine.

4.       Isikukaitsevahendite valimine.

 

Õppekeskkonna kirjeldus: Nii teoreetiline kui ka praktiline osa toimuvad erinevatel objektidel vastavalt vajadusele või lepingulise koostööpartneri ruumides. Vajadusel toimub õpe ka aadressil Pae 29 Tallinn. Teooria auditooriumis ja töökojas on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel). Samuti väljastame praktilise poole õppeks nii isikukaitse kui ka töövahendid. puidutööks vajalike töövahenditega sisustatud õpperuum. Näidisseinad, millele paigaldada mööbel.

 

Õppematerjalide loend: köögimööbli korpused, kattepaneelid, köögitehnika, tasapinnad ja käepidemed.

 

Hindamismeetod: Teooria testid ja etteantud probleemi lahendamine eksamikomisjoni ees.

 

Lõpliku tulemuse kujunemine:

Hinnatakse: jooniste lugemisoskust, töö planeerimist, mööbli moodulite kokkupaneku kvaliteeti, köögitehnika paigaldust, installatsiooni kvaliteeti ja tasapinna kui ka kattepaneelide lõigete täpsust.

 

Hindamiskriteeriumid: Vähemalt 60% õigeid vastuseid 20 küsimusest, koostatud näidistöö vastavus joonistele.

 

Väljastatavad dokumendid:  Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 80% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

Sisu lühikirjeldus:  mööbli paigaldusetappide läbi töötamine ja lõikeinstrumentide kasutamise omandamine. Korpusmööbli paigalduse põhimõtete omandamine ja erinevatele aluspindadele vastava kinnitusmetoodika valimine. Integreeritud köögitehnika paigalduspõhimõtted ja erisused. Erinevate tasapindade lõikekava koostamine ja erisused.

 

Praktika õpetaja: Silver Meejärv. 5. Kategooria puidu tehnoloog, laudsepp ja kogemustega koolitaja

 

Õppekava kinnitatud: 15.11.2022