Keevitusprotsesside koordinaator-tehnoloog

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee)


Õppekava nimetus: Keevitusprotsesside koordinaator-tehnoloog (100 a.t.)
Õppekava koostamise aluseks on Euroopa Keevitusföderatsiooni juhend EWF 652.


Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 521 Mehaanika ja metallitöö.


Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus


Õppekeeled: Eesti keel ja vene keel


Toimumisaeg: Aastaringselt, 14 õppepäeva.


Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal või elektrooniliselt.


Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused:


Isikud, kes soovivad omandada keevitustööde koordineerimiseks ja vastavushindamiseks vajaliku kompetentsi vastavalt standardile EN ISO 14731 (baastaseme kompetents).


Õppe kogumaht (ak.t.):
100 akadeemilist tundi, millest:

 • 80 a.t. auditoorne õpe,
 • 20 ak.t.  teoreetiline õpe (interneti põhine).

Nõuded õpingute alustamiseks:
Praktilise töötamise kogemus keevitustootmises (koordinaator, tehnoloog, meister, keevitaja).


Koolituse eesmärk:
Koolituse tulemusel õppija oskab korraldada ja koordineerida keevitustöid ning teostada keevituskonstruktsioonide vastavushindamist  baastaseme kompetentsi raames (EN ISO 14731).


Õppematerjalide loend:
OÜ A1koolitus.ee koolituskeskuse õppematerjalid.


Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse:

 1. Erialase terminoloogia tundmist ja kasutamist, praktilise osa edukat läbimist planeeritud õppetööst.
 2. Teoreetiline eksam on sooritatud (tulemus on vähemalt 80%).

Õpiväljundid:

 • tunneb ehitustoodete määruse 305/2011 ja standardi EN 1090 alla käivate toodete valmistamise nõuded;
 • planeerib ja täidab oma töötegevust vastavalt standardi EN ISO 14731 nõuetele;
 • haldab keevitusdokumentatsiooni vastavalt EN ISO 3834 ja EN 1090 nõuetele;
 • tunneb keevituse kvaliteeti mõjutavaid tegureid ja arvestab nendega tootmises;
 • tunneb põhiliste elektri kaarkeevitusprotsesside olemust, rakendusalad, eelised ja puudused ja arvestab nendega oma töös;
 • tunneb nõuded ja korraldab hooldust ja kalibreerimist/taatlemist keevitustootmises kasutatavatele seadmetele ja vahenditele;
 • oskab hinnata keevitusjooniste täielikkust ja keeviste tingmärkide vastavust standardile EN ISO 2553;
 • analüüsib ja hindab tehnilised nõuded keevituskonstruktsioonile;
 • eristab terase liigid, arvestab teraste omaduste mõjuga keevitatavusele ja rakendab meetmeid keevitatavuse tagamiseks;
 • tunneb ja arvestab standardi EN 1090 nõuetega põhi- ja keevitusmaterjalidele;
 • rakendab järelevalve nõudeid enne keevitamist, keevitamise ajal ja peale keevitamist vastavalt standardile EN ISO 3834;
 • korraldab keevitustehnoloogia ja -personali atesteerimist;
 • töötab välja ja määrab keevitusprotseduuri spetsifikaate (WPS) vastavalt teostatavatele keevitustöödele;
 • tunneb keevisliidete defekte, nende tekkimise põhjusi ja rakendab meetodeid nende parandamiseks ja ennetamiseks;
 • rakendab meetodeid keevituskonstruktsioonide jääkpingete ja deformatsioonide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 • tunneb keeviskonstruktsioonide vastavushindamise ja CE-märgistamise nõuded vastavalt määrusele 305/2011 ja standardile EN 1090;
 • rakendab meetmeid töökaitse ja ohutustehnika tagamiseks keevitustootmises.


Koolituskava struktuur ja sisu:
Auditoorne osa (80 a.t.)

 • Ehitusdirektiivi 305/2011 ja standardiga EN 1090-1 reglementeerivad tooted
 • EN 1090 EXC2 ja EN ISO 3834 standarditele vastav tootmisohje süsteem. Keevitustööde koordinaatori roll, ülesanded ja kohustused.
 • Keevisliited ja -õmblused. Keevitusjoonised ja keeviste tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553 standardile.
 • Põhi-, keevitusmaterjalid ja nende tähistamine. Põhimaterjalide rühmitamine vastavalt CEN ISO/TR 15608.
 • Terase liigid. Teraste keevitatavus ja selle tagamine.
 • Keevitusmaterjalide määramise põhimõtted. Keevitusmaterjalide grupid.
 • Elektrikaarkeevituse olemus ja protsessid.
 • Keevitustootmises kasutatavad seadmed ja vahendid. Hooldus, kalibreerimine ja taatlemine.
 • Keevitustööde järelevalve enne keevitamist, keevitamise ajal ja peale keevitamist vastavalt EN ISO 3834.
 • Keevitustehnoloogia ja -personali atesteerimine. Keevitusprotseduuri spetsifikaat WPS ja selle koostamine.
 • Identifitseerimine ja jälgitavuse tagamine keevitustootmises. Keevitusdokumentatsiooni haldamine.
 • Keevituskonstruktsioonide vastavushindamine. Mittevastavused keevitustootmises.
 • Keevisliidete purustava ja mittepurustava kontrolli meetodid.
 • Kvaliteeditasemed vastavalt EN ISO 5817. Keevitusdefektid ja nende klassifitseerimine.
 • Keevitusdefektide parandamine ja ennetamine.
 • Töökaitse ja ohutustehnika keevitustootmises.
 1. Praktiline osa (14 a.t.)
 2. Teadmiste kontroll + eksam (6 a.t.)

 


Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus (Keevitusprotsesside koordinaator-tehnoloog), kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem, kui pooltes tundides.


Õppekeskkonna kirjeldus:
Nii teoreetiline kui ka praktiline osa toimuvad aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis ja töökojas on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel). Samuti väljastame praktilise poole õppeks nii isikukaitse kui ka töövahendid.


Nõuded koolitaja kompetentsile:
Tehniline või tootmisalane kõrgharidus/rakenduskõrgharidus; kogemus täiskasvanute koolitajana 2 aastat.


Õpetaja: Vladislav Shrubkovskiy.


Õppekava kinnitatud: 23.11.2020