Sissejuhatav kursus keevituse kontrolöri VT2 kursustele

Täienduskoolitusasutuse nimetus: OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee)

Õppekava nimetus: Sissejuhatav kursus keevituse kontrolöri VT2 kursustele – 100 ak.t.

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 521 Mehaanika ja metallitöö.

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus.

Õppekeeled: Eesti keel ja vene keel.

Toimumisaeg: Aastaringselt, 14 õppepäeva.

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal või elektrooniliselt.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada VT2 pädevust.

Õppe kogumaht (ak.t.):
100 akadeemilist tundi, millest:

 • 20 ak.t. praktiline õpe keevitustöökojas,
 • 80 ak.t. auditoorne või veebipõhine teooria õpe.

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Praktilise töötamise kogemus keevitustootmises vähemalt 2 aastat.

Õppematerjalide loend:
OÜ A1koolitus.ee olemasolevad õppematerjalid, DVS õppematerjalid, T. Karaganova “Keevitus sütitav idee” ja A. Laansoo “Keevtamine”.

Koolituse eesmärk: Ettevalmistav kursus keevisliideste visuaalse kontrolöri kursustele VT2

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse:

 1. Professionaalse termnoloogia teadmine ja kasutamine.
 2. Teooria eksam sooritatud (tulemus vähemalt 60% õigeid vastuseid).
 3. Praktilise osa sooritamine (keevisliideste vastavus WPS-ile ja defektide tuvastamne).

 

Õpiväljundid:

 1. Tunneb põhiliste elektri kaarkeevitusprotsesside 111, 141, 135, 136 olemust, rakendusalasid, eeliseid ja puudusi ja arvestab nendega oma töös.
 2. Tunneb nõuded ja korraldab hooldust ja kalibreerimist/taatlemist keevitustootmises kasutatavatele seadmetele ja vahenditele.
 3. Oskab lugeda keevitusjooniste vastavust standardile EN ISO 2553.
 4. Analüüsib ja hindab tehnilisi nõuded keevituskonstruktsioonile.
 5. Eristab teraste liike, arvestab teraste omaduste mõjuga keevitatavusele ja rakendab meetmeid keevitatavuse tagamiseks.
 6. Määrab mttepurustava kontrolli meetodid keevisliidestele lähtuvalt standadite nõuetest.
 7. Tunneb keevisliidete defekte, nende tekkimise põhjusi ja rakendab meetodeid nende parandamiseks ja ennetamiseks.
 8. Rakendab meetodeid keevituskonstruktsioonide jääkpingete ja deformatsioonide ennetamiseks ja vähendamiseks.
 9. Rakendab meetmeid töökaitse ja ohutustehnika tagamiseks keevitustootmises.

Koolituskava sisu:
Auditoorne osa (80 a.t.)

 1. Keevituse alused: keevisliited ja -õmblused.
 2. Keevituse asendid: keevitusjoonised ja keeviste tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553 standardile.
 3. Põhi-, keevitusmaterjalid ja nende tähistamine. Põhimaterjalide rühmitamine vastavalt.
 4. Terase liigid. Teraste keevitatavus ja töötlemine peale keevitamist.
 5. Keevitusmaterjalid; sulavad elektroodid, kaitsegaasid, keevisvardad ja traat.
 6. Elektrikaarkeevituse olemus ja protsessid 111, 141, 135, 136.
 7. Keevitustootmises kasutatavad seadmed ja vahendid.
 8. Keevisliidete purustava (NDT) ja mittepurustava (DT) kontrolli meetodid.
 9. Kvaliteeditasemed B, C, D vastavalt EN ISO 5817.
 10. Sisemised ja välimised keevisliidete defektid ja nende määramine EN ISO 6520-1.
 11. Keevisdefektide ennetamine ja parandamine.
 12. Visuaalse kontrolli põhimõtted ja tingimused. Tulemuse hindamine
 13. Ohtustehnika ja töökaitse keevitustöödel.

Praktiline osa (20 a.t.). Praktika keevitustöökojas.

Teadmiste kontroll (test)

 

Väljastatavad dokumendid:
Kooli tunnistus, kui kursus on läbitud mahus vähemalt 80% (sissejuhatav kursus keevituse kontrolöri VT2 kursustele).

Õppekeskkonna kirjeldus:
Nii teoreetiline kui ka praktiline osa toimuvad aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis ja töökojas on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel). Samuti väljastame praktilise poole õppeks nii isikukaitse kui ka töövahendid.

Nõuded koolitaja kompetentsile:
Tehniline või tootmisalane haridus/rakenduskõrgharidus; kogemus täiskasvanute koolitajana 2 aastat.

Praktika õpetaja: Vladislav Shrubkovskiy

Teooria õpetaja: Tatjana Karaganova

 

Õppekava kinnitatud: 23.11.2020