Keevitaja ja koostaja koolitus – Lukksepp (plekksepp)

Kogukestvus 100 akadeemilist tundi / millest 60 akadeemilist tundi teooriat ja 40 akadeemilist tundi praktikat


 

Teooria

 1. Metallkonstruktsioonide lukksepp. Eriala omadused, tarvitamine, teadmised, oskused.
 2. Ohutustehnika, elektrotehnika, tuleohutus. Isiklik hügieen. Ergonoomika.
 3. Materjaliõpetus: metallid, terased, nende omadused, sihtotstarbelisus ja kasutamine. Värvilised metallid, sulamid.
 4. Keevised ja monteeritatavad konstruktsioonid. Metallkonstruktsioonide keevitus. Jooniste lugemine, keevisliidete tähistamine EN ISO 2563 järgi.
 5. Metalli ettevalmistamine keevitamiseks. Eelkeevisõmblus – tehnika, vahe, suurus, vastavus.
 6. Käsitööriistad, kohandamine ja varustus metallkonstruktsioonide kokkupanekuks.
 7. Deformatsioon ja pinged keevituse ajal. Nende vähendamine. Metallkonstruktsioonide rihtimine ja parandus.
 8. Teooria eksam
 9. Õppematerjal: “Keevitus — Sütitav idee”. Keevitamise käsiraamat. T. Karaganova.

 

MIG, MAG, TIG, MMA praktiline ettevalmistus kursus keevitaja-koostajale


Täienduskoolitusasutuse nimetus:
 OÜ A1koolitus (a1koolitus.ee)

Õppekava nimetus: MIG, MAG, TIG, MMA praktiline ettevalmistus kursus keevitaja-koostajale

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus

Õppekeeled: Eesti keel, vene keel.

Toimumisaeg: Aastaringselt, 14 õppepäeva.

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused:
Keevitaja-koostaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt tingimustele. Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded ja läbivad katsetesti kohapeal.

Paigutamine rühmadesse:
Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse olemasolevate teadmiste taset ja kõnekeelt.

Õppe kogumaht (ak.t.):
Kogukestvus 100 akadeemilist tundi

Teoreetiline osa 60 akadeemilist tundi.
• 40 ak.t on jooniste lugemine , tingmärgid ja metallide koostis,
• 20 ak.t on ohutustehnika.

Praktiline osa 40 akadeemilist tundi, millest:
• 30 ak.t. on praktikat,
• 10 ak.t. on visuaalne kontroll.

Õppemeetodid:
Praktikaõpe individuaalsel keevituskohal koosneb instruktori erinevate ülesannete täitmisest.

Veebipõhine õpe: Olemas (MS Teams)

Õppe eesmärk:
Koolituse lõpuks keevitaja koostab ja keevitab mitmesuguseid keevistooteid (materjalideks: must metall, roostevaba teras ja alumiinium), detaile ning ehituskonstruktsioone. Vastutusrikkamate tööde (kontrolli nõudvad tooted) puhul konsulteerib ja teeb koostööd vahetu juhi või koordinaatori või meistriga. Keevitaja kasutab oma töös järgmist keevitusviisi: MIG, MAG, TIG, MMA.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks keevitaja-koostaja:
• On tutvunud tööjooniste, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS)
• Saab õigesti valida töövahendeid ja keevitusvahendeid
• Oskab seadistada keevitusseadmeid ja valida režiime
• Saab nõuetekohalselt töökoha korraldada
• Oskab isikukaitsevahendeid valida
• Oskab teha detailide ja koostude ettevalmistust ja koostamist
• Teab, kuidas teostada kvaliteedi kontrolli ja vajadusel parandada defekte
• Oskab teha poolautomaatseid keevitustöid ja detaile järeltöödelda

Õppe sisu:
1.1
       Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
1.1.1    Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine
1.1.2    Töövahendite valimine
1.1.3    Keevitusahendite valimine
1.1.4    Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine
1.1.5    Nõuetekohase töökoha korraldamine
1.1.6    Isikukaitsevahendite valimine

1.2       Detailide ja koostude ettevalmistamine ja kontrollimine
1.2.1    Detailide ettevalmistamine ja koostamine
1.2.2    Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine.

1.3       Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
1.3.1    Keevisõmbluste kontrollimine ja defektide parandamine
1.3.2    Koosti kontrollimine
1.3.3    Lõppkontrolli tegemine

1.4        Eksamiks ettevalmistus
1.5        Visuaalne kontroll

 

Õppekeskkonna kirjeldus:
Nii teooreetiline kui ka praktiline osa toimuvad aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis ja töökojas on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel). Samuti väljastame praktilise poole õppeks nii isikukaitse kui ka töövahendid.

Õppematerjalide loend: WPS-id vastavalt valitud sertifitseerimise läbimiseks

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb keevitada kokku detaili vastavalt WPS-ile vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem, kui pooltes tundides.

Sisu lühikirjeldus: Kursus on mõeldud metallivaldkonna töötajatele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku ja vajavad kõrgkvaliteetseid ja täpseid keevitustöid. Kursus on suunatud professionaalsete praktiliste oskuste omandamisele. Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada omandatud teadmisi, nimelt koostada vastavalt joonistele ja keevitada erinevaid materjale ja detaile seoses oma igapäevaste tööülesannete täitmisega kasutades instrumente ja keevitusaparaate. Kursuse läbinud ja lõpueksami sooritanud õpilane on valmis töötama või praktikat sooritama.

Lõpliku tulemuse kujunemine:
Hinnatakse:

 • Keevituse ja monteeritatavad konstruktsioonid. Metallkonstruktsioonide keevitus. Jooniste lugemine, keevisliidete tähistamine EN ISO 2563 järgi.
 • Erialase terminoloogia tundmist ja kasutamist, praktilise osa edukat läbimist planeeritud õppetööst.
 • Visuaalsel kontrollil detaili kokkukeevitamine vastavalt WPS-ile.

Õpetaja: Vladislav Shrubkovskiy.

 

Õppekava kinnitatud: 03.07.2020